Zrážky zo mzdy pri výkone exekučného príkazu


Na Slovensku v súčasnosti prebieha viac než 3 milióny exekúcií. Uhradenie svojich pohľadávok si takto vymáhajú poisťovne – sociálna, zdravotné, komerčné, mobilní operátori, ale aj podnikateľské subjekty, ktorým neboli uhradené sumy za  dodané tovary či služby a v neposlednom rade tiež banky a nebankové spoločnosti, ktoré chcú späť požičané peniaze.

V prípade právoplatného súdneho rozhodnutia o vymáhaní dlhov formou exekúcie však viacero takto „postihnutých“ fyzických osôb nemá záujem zamestnať sa a získať oficiálny príjem, pretože väčšina z neho by išla na úhradu exekučného výkonu. Pre každého dlžníka nie je tiež vhodný ani momentálne tak populárny osobný bankrot, takže sa skúsme pozrieť na to, aké sú zrážky zo mzdy a na akú výšku zarobených peňazí nám nikto nemôže siahnuť – ani exekútor.

Zrážky zo mzdy upravuje zákon 

Aké sú zrážky zo mzdy a poradie ich zrážania , to je  legislatívne ukotvené v Zákone č.311/2001 Z. z. Zákonník práce, v par. 131. Podľa tohto paragrafu: zamestnávateľ prednostne vykonáva zrážky poistného do sociálnej poisťovne, na verejné zdravotné poistenie, zrážky preddavku na daň, nedoplatkov z ročného zúčtovania… Po vykonaní týchto základných zrážok môžu nasledovať zrážky uvedené v odst. (2) a-h), pričom v bode b) sú uvádzané sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom. Následne je v ďalších bodoch uvedené, že pri pohľadávkach, na ktoré súd alebo správny orgán nariadil výkon rozhodnutia t.j. aj exekučný výkon, spôsob vykonávania zrážok a ich poradie upravujú ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy.

Exekučné zrážky možno vykonávať aj z dôchodkových dávok a podľa údajov Sociálnej poisťovne bolo v 1. polroku 2017 vykonávaných viac než 35 tisíc exekučných zrážok z dôchodku. Jedná sa väčšinou o úhradu dlžných súm mobilným operátorom, nebankovým spoločnostiam a poisťovniam. Ani odchod do dôchodku dlhy nezmaže.

Exekučné zrážky možno vykonávať aj z dôchodkových dávok a podľa údajov Sociálnej poisťovne bolo v 1. polroku 2017 vykonávaných viac než 35 tisíc exekučných zrážok z dôchodku. Jedná sa väčšinou o úhradu dlžných súm mobilným operátorom, nebankovým spoločnostiam a poisťovniam. Ani odchod do dôchodku dlhy nezmaže.

Exekučné zrážky

Platiteľ mzdy, zamestnávateľ je  po doručení súdneho príkazu na vykonanie exekúcie povinný vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca. Výpočet zrážanej exekučnej čiastky  je zákonne stanovený, ale vyžaduje individuálny prístup, nakoľko zohľadňuje viacero parametrov a veličín. Vo všeobecnosti sa zrážky vykonávajú z čistej mzdy (na www.financieonline.sk/kalkulacky je uvedená definícia pojmov aj ilustratívny príklad výpočtu), no existujú aj tzv. nepostihnuteľné sumy, ktoré nesmú byť zahrnuté do výpočtu exekučnej zrážky a tiež je potrebné rozlišovať typ pohľadávok. Ide o prednostné pohľadávky ako napr. úhrada výživného, daní, poistného, úmyselne spôsobená škoda…, na ktoré sa zrážajú 2/3 . Zo zvyšku čistej mzdy (po odpočítaní základnej nepostihnuteľnej sumy) možno zraziť na výkon exekúcie len 1/3.

Exekučné zrážky možno vykonávať aj z dôchodkových dávok a podľa údajov Sociálnej poisťovne bolo v 1. polroku 2017 vykonávaných viac než 35 tisíc exekučných zrážok z dôchodku. Jedná sa väčšinou o úhradu dlžných súm mobilným operátorom, nebankovým spoločnostiam a poisťovniam. Ani odchod do dôchodku dlhy nezmaže.

Niektoré aktuálne čísla po legislatívnych zmenách účinných od 1. júla 2017

 V súvislosti so zvýšením sumy životného minima na 199,48 € mesačne pre jednu osobu a na každú ďalšiu dospelú vyživovanú osobu na 99,74 € resp. na maloleté dieťa 83,77 € sa aktualizuje aj výpočet exekučných dávok. Životné minimum (ŽM) predstavuje spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmu, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Nepostihnuteľná suma, ktorá sa zo mzdy povinného nesmie zraziť teraz predstavuje 100 % životného minima t.j. vyššie spomínaných 199,48 €. Na druhej strane však existuje suma 299,22 €, nad ktorú možno zrážať bez obmedzenia.

Príklad výpočtu exekučnej zrážky

Zamestnancovi prináleží čistá mzda vo výške 450 €, má vyživovaciu povinnosť aj na manželku a dve deti a exekučný príkaz na uhradenie pohľadávky za služby mobilného operátora:

  • Čistá mzda  (ČM) = 450 €
  • Nepostihnuteľná suma na povinného (ŽM na 1 osobu/mes.) = 199,48 €
  • Nepostihnuteľná suma na vyživované osoby (3 x 49,87 € t.j. 3x 25 % ŽM) = 149,61 €
  • Zvyšok  ČM (ČM – nepostihnuteľné sumy) = 100,91 €
  • Zrážka bez obmedzenia  = 299,22 € t.j. 150 % ŽM, takže v tomto prípade zvyšok ČM je menší a zrážka bez obmedzenia sa nevykonáva
  • Suma zvyšku ČM deliteľná tromi = 100,89 €
  • Suma tretiny = 33,63 €
  • Exekučná zrážka neprednostná = 33,63 €

Výsledok tohto príkladu vyzerá na prvý pohľad celkom „príjemne“, no výška exekučnej zrážky nemusí byť vždy taká nízka. Stačí, ak má niekto vyššiu mzdu, prípadne sa jedná o úhradu výživného či nedoplatku do sociálnej poisťovne a už sa exekučná zrážka počíta inak, z 2/3. Presný výpočet exekučných zrážok je síce legislatívne ošetrený, no každý prípad je špecifický, vyžaduje zohľadnenie viacerých faktorov, takže aj uvedený príklad je naozaj ilustratívny, no možno trochu pomôže pri orientácii v spleti paragrafov.


Zrážky zo mzdy pri výkone exekučného príkazu
5 (100%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *