Zmluva o pôžičke vzor


Aj keď je pôžička a úver významovo to isté, po právnej stránke sa odlišujú – zmluva o pôžičke sa riadi Občianskym zákonníkom a zmluva o úvere Obchodným zákonníkom. V tomto texte sa venujeme informáciám, ktoré súvisia so zmluvou o pôžičke, ale koho viac zaujíma zmluva o úvere môže využiť ďalší článok na tomto portáli pod názvom Preštudovať si úverovú zmluvu sa oplatí.

Právne náležitosti zmluvného vzťahu

Dovolíme si zdôrazniť pojem „právne“ a to aj z toho dôvodu, že v súčasnosti sa nachádza na internetových stránkach množstvo vzorov zmluvy o pôžičke, ale mnohé z nich nie sú formulované tak, aby vyhovovali legislatívnym požiadavkám. Aj keď je zmluva o pôžičke pomerne jednoduchá, nesprávne formulovaný text (hlavne v časti kde sa hovorí o požičaní peňazí) nám môže priniesť nemalé starosti. Podľa Občianskeho zákonníka „Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu“. Pri pôžičke peňazí môžu byť dohodnuté aj zmluvné úroky a ak to nie je v zmluve uvedené, pôžička je bezúročná. Popri zmluvných úrokoch môže veriteľ od dlžníka požadovať aj úroky z omeškania s plnením dlhu. Tu je potrebné upresniť fakt, že nárok na úroky z omeškania vzniká zo zákona. To znamená, že aj keď takéto úroky nie sú uvedené priamo v zmluve, môže ich veriteľ vymáhať. Z právneho hľadiska je významnou skutočnosťou aj to, že zmluva o pôžičke (na rozdiel od úverovej zmluvy) je tzv. reálnou zmluvou t. j. vždy musí dôjsť k odovzdaniu peňazí alebo vecí, inak zmluva nevznikne. V zmluve tiež nestačí napríklad uviesť „veriteľ požičiava dlžníkovi peniaze“ resp. „požičia peniaze“. Formulácia musí byť jasná: „ veriteľ poskytol dlžníkovi pôžičku vo výške ….. EUR, pričom dlžník podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že uvedené peniaze od veriteľa prevzal“. Možno sa to niekomu bude zdať ako hra so slovíčkami, ale paragrafy sú pokrútené a niektorí špekulanti to dokážu celkom dobre využiť vo svoj prospech.

Forma o obsah zmluvy o pôžičke

Vo všeobecnosti možno uviesť, že zmluva o pôžičke uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka nemá predpísanú záväznú formu a platí aj ústna dohoda. Vtedy však môže nastať problém, pretože síce platí „kamaráti buďme a dlhy si plaťme“, no často platí aj to, že čo nie je na papieri, to akoby ani nebolo. Prípadné súdne spory by tiež neboli zadarmo, takže lacnejšia a výhodnejšia je korektná písomná zmluva, ktorá by mala obsahovať:

  • presné vymedzenie zmluvných strán, veriteľa a dlžníka
  • identifikačné údaje, celé meno, adresa, čísla dokladov totožnosti
  • definíciu záväzku, čo sa požičiava
  • výšku pôžičky a úrokov
  • termín splatnosti dlhu
  • podpisy obidvoch zmluvných strán.

Zmluva o pôžičke nie je rozsiahly ani zložitý dokument, jeho obsahu je však dobré venovať náležitú pozornosť, aby bola spokojnosť so zmluvným vzťahov aj na strane veriteľa aj na strane dlžníka.

Zmluva o pôžičke vzor zde


Zmluva o pôžičke vzor

banner-hyperia