Zmenka vzor


Ručenie zmenkou patrí medzi často používanú formu zabezpečenia úveru, ale využívaná je aj v bežných obchodných vzťahoch. Zmenka je listinný cenný papier, preto musí existovať vždy vo forme listiny a upravuje ju právna norma – Zákon zmenkový a šekový, ktorý platí už od r. 1951 a zatiaľ nebol novelizovaný. V stručnosti možno konštatovať, že zmenka je listina, v ktorej sa vystaviteľ zaväzuje:

 • zaplatiť alebo nechá zaplatiť prostredníctvom tretej osoby,
 • dlžnú peňažnú sumu,
 • oprávnenej osobe,
 • v určitý deň,
 • na určitom mieste.

Cudzia a vlastná zmenka

Cudzia zmenka (trata alebo rimesa) obsahuje príkaz vystavovateľa zmenky (trasanta) tretej osobe (zmenkovníkovi), aby namiesto neho zaplatila jeho veriteľovi (remitentovi). Pri cudzej zmenke je dôležité akceptovanie zmenky zmenkovým dlžníkom (trasátom), ktorý tým uznáva svoj dlh voči veriteľovi (remitentovi).

Vlastná zmenka obsahuje bezpodmienečný prísľub vystavovateľa, že zaplatí veriteľovi alebo na jeho rad, v určitý čas stanovenú sumu. Pri vlastnej zmenke ide v podstate o poskytnutie úveru remitenta vystavovateľovi zmenky.

Vzor cudzej zmenky

Bez nasledovných náležitostí je zmenka považovaná za neplatnú:

 1. Zaplaťte za túto zmenku
 2. Suma
 3. Zmenkovník
 4. Komu (remitent)
 5. Dátum splatnosti
 6. Miesto splatnosti
 7. Miesto a dátum vystavenia zmenky
 8. Podpis vystaviteľa zmenky

Označenie slovom „Zmenka“ musí byť umiestnené priamo v texte zmenky a musí bezprostredne naväzovať na text zmenky a byť jeho súčasťou napr. zaplaťte za túto zmenku

Platobný príkaz, bezpodmienečný príkaz na zaplatenie je jadrom cudzej zmenky. Zmenka musí byť vystavená na určitú peňažnú sumu, ktorá sa označuje aj ako zmenková suma a môže byť vyjadrená číselne alebo slovne, prípadne obidvomi spôsobmi. Zmenková suma musí byť určená presne, nesmie byť rozdelená napr. samostatne istina a samostatne variabilný úrok. Vyžaduje sa zápis jednou sumou.

Meno zmenkovníka je nevyhnutnou náležitosťou zmenky. Môže ním byť fyzická osoba (uvádza sa celé meno a priezvisko) alebo právnická osoba, označená celým obchodným menom podľa príslušného registra. Zmenkovník sa stáva po podpise zmenky zmenkovým dlžníkom.

Na zmenke musí byť uvedené meno toho, komu alebo pre koho sa má platiť – remitentovi. Je to osoba, v prospech ktorej je zmenka vydávaná a jej identifikácia musí byť presná.

Údaj o splatnosti zmenky musí byť určený presne, v tvare deň, mesiac, rok. Ak nie je dátum uvedený platí, že zmenka je splatná na videnie – predložená k zaplateniu do 1 roka od dňa vystavenia.

Zmenka musí obsahovať aj určenie miesta splatnosti t.j. miesta, kde sa má platiť, kde je potrebné predložiť zmenku na platenie. Ak toto nie je uvedené potom platí, že týmto miestom je miesto vystavenia zmenky.

Miesto a dátum vystavenia zmenky musia byť presne dané, mesiac je zvyčajne uvádzaný slovom.

Podpis vystaviteľa zmenky je nezastupiteľný, v prípade právnickej osoby môže byť vyžadovaná aj pečiatka. Vystaviteľ cudzej zmenky zodpovedá za prijatie a zaplatenie zmenky.

Náležitosti vlastnej zmenky sú väčšinou zhodné, rozdiely sú len v bodoch:

 1. Za zmenku zaplatím (nie zaplaťte za…)
 2. Platobný prísľub (nie platobný príkaz)
 3. Vystaviteľ je sám zmenkovým dlžníkom (nie je potrebné meno zmenkovníka)

Zmenku ako zabezpečovací nástroj vo forme cenného papiera využívajú tiež banky aj nebankové spoločnosti za účelom ručenia finančného spotrebiteľa za úver. Známa je pri tom tzv. bianko zmenka (alebo blankozmenka), ktorá nie je úplne vyplnená (chýba napr. suma, dátum splatnosti…). Táto zmenka sa stane splatnou až po doplnení údajov, podľa vopred dohodnutých podmienok a postupov.

A v súvislosti so zmenkou ešte poznámka a možno aj dobrá rada na záver. Ak sa niekedy dostanete do styku s týmto druhom ručenia, podpisujte len originál zmenky. Ak podpíšete aj kópie, môžu od vás neseriózni poskytovatelia vymáhať splatenie nielen originálu, ale aj kópii a následne sa zvyčajne nevyhnete súdnemu dokazovaniu, že sa jedná len o jednu zmenku.

Vzor zmenka zde

zmenka


Zmenka vzor
5 (100%) 1

banner-hyperia