Základ dane z príjmov fyzických osôb – možnosti úprav


V súčasnosti sa znovu nachádzame v období priznávania daní a podľa zákona je povinný podať daňové priznanie každý, koho celkové zdaniteľné príjmy presiahli v roku 2018 sumu   1 915,01 €. Niektoré fyzické osoby teda túto povinnosť nemajú, no väčšina aktívne činných ľudí áno. Niekomu síce urobia ročné zúčtovanie dane mzdové účtovníčky zamestnávateľa, ale viacerí si ho musia urobiť vo vlastnej réžii resp. využiť služby daňových či finančných poradcov. Pre všetkých však platí, že dôležitý je dosiahnutý základ dane, takže využiť možnosť jeho legálnej úpravy, zníženie s použitím odpočítateľných položiek sa určite oplatí.

Zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Tento zákon je základnou legislatívnou normou, upravujúcou ktoré príjmy je potrebné zdaniť, kedy, v akej výške a čo všetko je ešte potrebné zohľadniť pri výpočte celkovej výšky dane fyzickej osoby. Zákon určuje príjmy podliehajúce dani (§ 5 až 8, aj § 3) t.j. príjmy:

 • zo závislej činnosti (zo zamestnania)
 • z podnikania
 • zo samostatnej zárobkovej činnosti
 • z prenájmu nehnuteľností
 • z kapitálového majetku
 • ostatné príjmy, dividendy…

Vymedzené sú aj príjmy, ktoré nepodliehajú zdaneniu t.j. nie sú predmetom dane – dary, úvery a pôžičky, príjem získaný osobitným predpisom… a príjmy oslobodené od dane ako je príjem z predaja nehnuteľností po splnení daných podmienok alebo príjem zo štátnych dávok a príspevkov. Paragrafov, ktorých obsahom je vymedzenie predmetu dane je v zákone naozaj dosť a okrem toho je potrebné vziať do úvahy vyššie spomínané odpočítateľné položky (zvýhodnenia, bonusy),  ktoré ovplyvňujú základ dane.

Daňové zvýhodnenia pre DP FO za rok 2018

Daňovník si môže pri výpočte základu dane pre Daňové priznanie fyzických osôb za minulý rok uplatniť zákonom dané úľavy, ktorými sa znižuje jeho základ dane:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na seba vo výške 3 830,02 € a tiež na manžela resp. na manželku, ak splnili podmienky a nemali žiadny iný príjem
 • daňový bonus na vyživované dieťa v ročnej sume 258,72 €
 • o zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie tzv. 3.pilier, max však 180 € (zaplatené príspevky na starobné dôchodkové sporenie tzv. 2.pilier tam nepatria)
 • príjmy z obchodovania , indexové fondy, cenné papiere (virtuálne meny ako napr. bitcoin podliehajú zdaneniu)
 • o zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou do výšky 50 €
 • zaplatené úroky produktu hypotéka pre mladých, v maximálnej ročnej výške 400 €

Pri spočítaní všetkých zvýhodnení to môže byť celkom zaujímavá suma, ktorú možno odpočítať od základu dane, no má to ako obvykle aj svoje „ale“, pretože je potrebné splniť všetky podmienky na získanie zvýhodnenia. Na ilustráciu dva príklady:

 1. na uplatnenie daňového bonusu na dieťa musia byť splnené podmienky
 • nezaopatrené dieťa, ktoré vyživuje daňovník vo svojej domácnosti
 • daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie r. 2018 aktívny príjem aspoň 2 880 €
 • v prípade podnikania daňovník nevykázal stratu
 • doloženie dokladov (rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, o trvalom pobyte v spoločnej domácnosti…)
 1. na zvýhodnenie za zaplatené úroky pri úvere na bývanie
 • hypotekárna zmluva musí byť uzatvorená po 31.12.2017
 • daňovník má max 35 rokov a jeho priemerný mesačný príjem nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy hospodárstva v SR (za hodnotené obdobie sumu 954 €)
 • daňovým bonusom je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov za rok (max 400 €).

Sadzba dane z príjmu fyzických osôb je však:

 • 19 % zo základu dane do výšky 35 268,06 €
 • 25 % zo základu dane prevyšujúceho vyššie uvedenú sumu,

takže v tomto prípade „vydokladovanie“ splnenia podmienok môže ušetriť aj príjemnú sumu, ktorú by sme inak odviedli formou dane z príjmu do štátnej kasy.


Základ dane z príjmov fyzických osôb – možnosti úprav
4 (80%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia