Väčšina SZČO platí minimálne sociálne odvody


O tom, prečo to tak je sa dlhodobo diskutuje a názory sa samozrejme rôznia. Inak sa na to pozerá fyzická osoba – živnostník, ktorý aj  bez ohľadu na to či má v mesiaci nejaký príjem musí odvody do sociálnej poisťovne včas a v správnej výške uhradiť , inak fyzická osoba so statusom zamestnanca a inak zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo štát. Podľa údajov, ktoré nedávno zverejnila Sociálna poisťovňa platilo v roku 2018 minimálne sociálne odvody 75,15 % SZČO (samostatne zárobkovo činných osôb), čo predstavuje nárast o 4 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. V tomto roku za mesiace január a február platilo minimálne poistné až 80,54 % živnostníkov.

Kto sú vlastne SZČO ?

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je živnosť definovaná ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník), ak splní dané podmienky:

  • dosiahnutie veku 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť

Pre účel sociálneho poistenia je SZČO fyzická osoba, ktorá je dospelá a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného sociálneho poistenia dosahovala príjmy podľa §6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Rozlíšené sú 3 typy SZČO:

  • živnostník, ktorý vykonáva činnosť len na základe živnostenského oprávnenia
  • s iným oprávnením j. osoby, ktoré vykonávajú činnosť na základe licencie, povolenia, osvedčenia, napr. finanční agenti, advokáti, lekári, samostatne hospodáriaci roľníci…
  • bez oprávnenia, napr. umelci, športovci, autori…

Sociálna poisťovňa oznamuje samostatne zárobkovo činným osobám výšku ich poistného aj termíny splatnosti a všetky náležitosti týkajúce sa odvodovej povinnosti sú aj legislatívne ukotvené v zákone o sociálnom poistení.

Odvody SZČO do sociálnej poisťovne

Od 1. 1. 2019 je výška minimálneho vymeriavacieho základu, z ktorého sa platia sociálne odvody 477 €, takže výška minimálneho mesačného poistenia je 158,11 €. Minimálny vymeriavací základ je naviazaný na vývoj priemernej hrubej mzdy zamestnancov a nakoľko v roku 2013 zvýšila vláda minimálny vymeriavací základ pre SZČO z pôvodných 44,2 % na 50 %,  pre rok 2019 je jeho výška 477 €. Od 1. 7. 2018 resp. od 1. 10. 2018 (v prípade odkladu daňového priznania) bola povinná platiť sociálne odvody každá SZČO, ktorej príjem bol za rok 2017 vyšší než 5 472 €, od 1. 7. 2019 SZČO s príjmom nad 5 724 €.

Porovnanie odvodového zaťaženia živnostníka a samotného zamestnanca  možno niekoho aj prekvapí. Ak  totiž vezmeme sumu vymeriavacieho základu 477 € ako čistú mesačnú mzdu SZČO, z ktorej platí odvody 158,11 € a porovnáme ju so zamestnancom, ktorý má hrubú mzdu 590 €  t. j. čistú mzdu 476,21 €, tak zamestnanec si sám zaplatí odvody len v sume 55,46 € a jeho zamestnávateľ odvedie 148,67 €.

Všetko má svoje pre a proti

Od výšky odvodov zaplatených do sociálnej poisťovne sa odvíja viacero dávok – dôchodky, materský či rodičovský príspevok, nemocenské dávky, takže nikto nemôže poprieť úmeru: čím nižšie odvody zaplatím, tým následne dostanem nižšie sociálne dávky. Živnostník platiaci minimálne odvody môže mať resp. má nízky dôchodok a ani banky nie sú v prípade jeho žiadosti o úver nadšené z výšky jeho daňového základu. Na druhej strane však veľká časť malých živnostníkov reálne ani nemá na to, aby platila vyššie odvody, pretože nemá také veľké príjmy ako si to niektorí nezainteresovaní (a často ani tí, ktorí tvoria legislatívu) myslia. Príčin môže byť viacero, od regionálnych rozdielov v cenách za služby, cez veľkosť trhu kde živnostník pôsobí, až po spotrebiteľskú štruktúru. Určite je však na zamyslenie napríklad tiež to, že samostatne zárobkovo činná osoba musí mesačne platiť súčasných 158,11 € aj vtedy, ak je v druhotnej platobnej neschopnosti alebo nemá dostatok zákaziek a jej mesačný príjem atakuje výšku životného minima. Ak to porovnáme so situáciou v susednej Českej republike, tam je v tomto roku minimálna mesačná záloha na sociálne poistenie cca 93 €.


Väčšina SZČO platí minimálne sociálne odvody
5 (100%) 2

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia