Študentské brigády a odvody zo mzdy


Prázdniny a leto využívajú mnohí mladí ľudia okrem dovolenky a oddychu aj na získanie finančných prostriedkov. Kúpiť si za „vlastnoručne“ zarobené peniaze extra „nadupaný“ iPhone, motorku alebo cestovať po svete podľa vlastných predstáv, môže byť pre niektorých študentov vhodný dôvod zamestnať sa napr. na dohodu o brigádnickej práci študentov. Aké podmienky však pritom treba splniť, ale aj prečo je pre študentov výhodná práve táto forma zamestnania, načrtneme v nasledujúcich riadkoch.

Dohoda o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ)

Túto formu zamestnania  upravuje Zákonník práce a podľa neho môže DoBPŠ zamestnávateľ uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokej školy.

Podľa definície Sociálnej poisťovne sa za študenta považuje:

  • dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky (najneskôr však po uplynutí školského roku, v ktorom dovŕšilo 16 rokov)
  • osoba v období od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia veku 26 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (obdobie sústavnej prípravy je bezprostredne nadväzujúce obdobie štúdia na strednej alebo vysokej škole).

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov je možné vykonávať prácu v rozsahu max 20 hodín týždenne v priemere. Pracovný čas zároveň v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín (u mladistvých do 18 rokov 8 hodín), pričom dohodu možno uzavrieť len na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov. Dohoda tiež musí byť vyhotovená písomne a potrebné je priložiť aj potvrdenie o štúdiu, mladiství zamestnanci potrebujú aj súhlas zákonného zástupcu. Musí tiež obsahovať druh práce, výšku odmeny za odvedenú prácu, rozsah pracovného času, dobu jej trvania, prípadne aj spôsob jej predčasného ukončenia.

Odvody do poisťovní

Študent, ktorý počas sústavnej prípravy na povolanie nepracuje, neplatí žiadne poistenie, odvodové povinnosti mu však vznikajú, keď sa zamestná. Môže to byť formou bežnej pracovnej zmluvy alebo „na dohodu“. V obidvoch prípadoch sú povinní platiť do sociálnej poisťovne poistné na dôchodkové poistenie (4% starobné poistenie + 3 % invalidné poistenie), ktoré za nich odvádza zamestnávateľ – presnejšie „strháva zo mzdy“. Ak však študent pracuje na DoBPŠ má možnosť uplatniť si výnimku na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Nutné je však splniť určité podmienky:

  • písomne informovať zamestnávateľa na tlačive „Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov“ (vzorový formulár je dostupný aj na webe sociálnej poisťovne)
  • priemerný mesačný príjem študenta z tejto dohody nesmie presiahnuť 200 €
  • v jednom kalendárnom mesiaci je možné uplatniť si takúto výnimku len u jedného zamestnávateľa

Ak mesačný príjem z DoBPŠ presiahne 200 €, študent platí dôchodkové poistenie aj keď si výnimku uplatnil, ale iba z tej časti, ktorá prekročila daný limit. Prihlasovanie a platenie odvodov do SP administruje zamestnávateľ, odvody do zdravotných poisťovní sa z takejto formy dohody neplatia.

Daň zo mzdy

Príjem študenta z DoBPŠ je posudzovaný ako príjem zo závislej činnosti, takže ho zamestnávateľ zdaňuje formou preddavku na daň zo zdaniteľnej mzdy vo výške 19 %. Študent si však môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (prípadne aj daňový bonus, ak splní dané podmienky), nutné je k tomu podpísať Vyhlásenie a uplatniť si úľavu u jedného zamestnávateľa. V prípade, ak študent nedosiahne určitú ročnú výšku zdaniteľného príjmu (v minulom roku to bola suma 1 901,67 €) môže podať Daňové priznanie a daňový preplatok mu Finančná správa vráti. Podrobnejšie informácie možno nájsť aj v článku „Daňové priznanie k dani z príjmov“ na tomto portáli.


Študentské brigády a odvody zo mzdy
5 (100%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia