Špecializované inštitúcie finančného trhu


EXIMBANKA, Slovenská záručná a rozvojová banka, Slovenská konsolidačná, Centrálny depozitár cenných papierov, Stavebné sporiteľne, Banky vykonávajúce hypotekárne obchody. Toto všetko sú špecializované subjekty, ktoré sa v prevažnej miere alebo výlučne venujú vybranej oblasti bankovej činnosti, vybraným operáciám na finančnom trhu alebo sú zriadené na špeciálne účely.

Exportno – importná banka SR (EXIMBANKA) ako špecializovaná finančná inštitúcia vznikla na základe legislatívneho rozhodnutia v r. 1997 a jej poslaním je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít, s dôrazom na export čo najväčšieho objemu výrobkov s vysokou mierou pridanej hodnoty. Jej portfólio produktov je určené malým, stredným aj veľkým podnikateľským subjektom s cieľom uľahčiť ich uplatnenie na zahraničných trhoch.

Bankové a poistné produkty: EXIMBANKA ponúka svojim klientom širokú škálu produktov s možnosťou ich kombinácie tak, aby bola klientom poskytnutá komplexná forma podpory a zabezpečenia ich vývozných aktivít. Pre firemných záujemcov sú k dispozícii rôzne druhy úverov: priame úvery na nákup a modernizáciu technológií, na investičné financovanie, zmenkové úvery na pohľadávky, refinančné úvery, bankové záruky. Základná úroková sadzba platná od 1.1.2015 je v tomto prípade 2,4 % p. a., pričom hlavným rozhodovacím kritériom pre poskytnutie úveru je úverová schopnosť žiadateľa a bonita projektov, na ktoré sa financovanie požaduje. Proti eliminovaniu možných rizík neplatenia zo strany zahraničných odberateľov má banka v ponuke viac druhov poistného krytia – poistenie obchodovateľného aj neobchodovateľného rizika.

Kontakty

https://www.eximbanka.sk

Adresa: Exportno – importná banka SR, Groslingova 1, 813 50 Bratislava

Telefón: + 421 2 59 398 111

e-mail: informacie@eximbanka.sk

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) začala svoju činnosť už v r. 1991, v r. 2002 došlo k premene banky zo štátneho peňažného ústavu na akciovú spoločnosť a od r. 2004 banka zmenila systém poskytovania svojich záruk. Stala sa aj členom európskej organizácie, ktorá podporuje rozvoj sektora malých a stredných podnikateľov a začala poskytovať dva typy bankových záruk – s priamym a nepriamym zabezpečením. Po vstupe do EÚ podporuje tiež financovanie projektov zo štrukturálnych fondov, kohézneho fondu a z prostriedkov Európskej investičnej banky.

Bankové produkty: V tomto segmente sú v ponuke bankové záruky, úvery a vkladové produkty. Bankové záruky za úvery poskytuje banka na základe záručnej listiny, s cieľom podporiť vznik, rozvoj a stabilizáciu podnikania. Pre podnikateľské subjekty je k dispozícii dostatočný výber úverových produktov – priame, odvodové, mikroúvery, špecializované úvery ako napr. Úver Podnikateľka, Úver Podnikanie mladých, Úver Moja pôda alebo úvery na podporu obnovy bytového fondu. Úrokové sadzby sú variabilné, závisia od typu úverov aj aktuálnej ekonomickej situácie. SZRB ponúka tiež zriadenie a využívanie bežných účtov a termínovaného vkladu s možnosťou zhodnotenia dočasne voľných finančných prostriedkov, s dobou viazanosti 1 – 24 mesiacov, minimálny povinný vklad je vo výške 1 000 €.

Kontakty

http://www.szrb.sk

Centrála banky: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

Telefón: 02 57 29 21 11, PO – PI: 8:00 – 16:00 hod.

e-mail: info@szrb.sk

 

Stavebné sporiteľne

V súčasnosti poskytujú na Slovensku stavebné sporenie 3 subjekty – ČSOB stavebná sporiteľňa, Prvá stavebná sporiteľňa, Wustenrot stavebná sporiteľňa. Všetky majú vo svojej ponuke : Stavebné sporenie, Úvery zo stavebného sporenia a Medziúvery. Výška úrokovej sadzby pri stavebnom sporení dosahuje v r. 2015 približne 2 % p. a. a výška štátnej prémie, ktorá sa každý rok mení bola určená na 5,50 % p. a. t.j. maximálne do výšky 66,39 €, pričom minimálny ročný vklad ako podmienka na jej získanie činí 1 207,09 €. Stavebné úvery v súčasnosti zažívajú „boom“, na trhu je veľká ponuka rôznych typov, s relatívne nízkou úrokovou sadzbou. Ak má klient už uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení, môže získať tzv. medziúver už aj vtedy, ak má nasporených len 50 % – 60 % z celej čiastky. Podrobné informácie o produktoch stavebných sporiteľní možno získať na internetových stránkach: www.csobsp.sk, www.pss.sk alebo www.wustenrot.sk.

Slovenská konsolidačná, a. s.

Slovenská konsolidačná vznikla v r. 1999 a predmetom jej činnosti je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa zákonov o pohľadávkach štátu. Táto agentúra má vo svojom portfóliu úlohu spravovať a vymáhať klasifikované pohľadávky postúpené z portfólií reštrukturalizovaných bánk. Kontakt: www.konsolidacna.sk

Centrálny depozitár cenných papierov

Depozitár nadväzuje na činnosť Strediska cenných papierov, od r. 2003 vykonáva dohľad nad finančným trhom v kapitálovej oblasti. Eviduje cenné papiere, zmeny na účtoch majiteľov cenných papierov, zabezpečuje ich technické a organizačné spracovanie. Kontakt: www.nbs.sk alebo www.cdcp.sk

Banky vykonávajúce hypotekárne obchody

Hypotekárne obchody môžu poskytovať len banky na základe zákona, ktorým bolo k tejto činnosti vydané zvláštne povolenie, týkajúce sa vydávania hypotekárnych záložných listov. Povolenie získa len subjekt s dostatočne vysokým kapitálovým imaním. Hypotekárny záložný list je na rozdiel od klasického hypotekárneho úveru refinančný nástroj, dlhopis emitovaný na báze úverov, zabezpečených hypotékami. Hypotekárne úvery sú financované práve prostriedníctvom bankového predaja hypotekárnych záložných listov, ich menovitá hodnota je krytá pohľadávkami banky. Podrobnejšie , kontakt: www.financie.gov.sk/Default.aspx?CatlD=3847


Špecializované inštitúcie finančného trhu
4 (80%) 1

Podobné recenzie

banner-hyperia