Slovník pojmov


Pojmy nie sú dojmy a v úverových zmluvách alebo zmluvách o pôžičke sa tých pojmov nachádza viacero, preto príde možno vhod objasniť si význam aspoň tých najpoužívanejších, aby sme neboli nepríjemne zaskočení, pretože „neznalosť zákona neospravedlňuje“. Hneď na začiatok napríklad rozdiel medzi úverom a pôžičkou. Odpoveď: prakticky žiadny, v obidvoch prípadoch sa jedná o vzťah dlžník a veriteľ, v obidvoch prípadoch ide o požičanie finančných prostriedkov na určitú dobu, ktoré treba za odplatu (s úrokmi) vrátiť. Z právneho hľadiska sa úverová zmluva riadi Obchodným zákonníkom, zmluva o pôžičke Občianskym zákonníkom a v každej z nich sa môžu vyskytnúť pojmy ako:

Americká hypotéka – znie to štýlovo, ale jedná sa o pomerne bežný úverový produkt zaistený nehnuteľnosťou, pričom takto získané prostriedky možno použiť na čokoľvek, bezúčelovo.

Bezúročné obdobie – je to príjemnejšie obdobie počas ktorého klient, ktorý využíva svoju kreditnú kartu nemusí platiť žiadne úroky z čerpaných prostriedkov a vráti len takú sumu, ktorú si požičal. Dĺžka tohto obdobia je zmluvne stanovená, obvykle na 30 až 50 dní.

Bonita – jeden z rozhodujúcich faktorov pri posudzovaní žiadosti o pôžičku. Vo všeobecnosti je to schopnosť splácať pôžičku podľa stanovených podmienok.

Debetná karta – platobná karta, ktorá je vydávaná k bežnému účtu a obsahuje vlastné finančné prostriedky jej majiteľa.

Dlžník – je každý, kto si požičal peniaze od veriteľa (banky, nebankovej spoločnosti, súkromnej osoby) a tieto je povinný v dohodnutom čase a podľa zmluvne dohodnutých podmienok vrátiť aj s úrokmi.

Fixná úroková sadzba – uplatňuje sa hlavne pri úveroch s dlhou dobou splatnosti (hypotéky). Počas dohodnutej doby fixácie (1,3,5 rokov) sa výška úrokovej sadzby nemení.

Istina – požičaná suma peňazí, z ktorých je počítaná výška úrokov.

Kreditná karta – tu je dobré si uvedomiť, že táto karta je rozdielna od debetnej karty. Kreditná karta je úverový produkt, ktorý umožňuje držiteľovi karty čerpať cudzie peniaze (z banky alebo aj nebankovej spoločnosti) do výšky úverového rámca. Je to vlastne forma pôžičky, ktorú je potrebné priebežne splácať. Kreditnou kartou je možné tiež platiť, vyberať prostriedky z bankomatu, ale pre jej vydanie nie je nutné zriadenie bežného účtu.

Obchodné podmienky – dôležitý dokument, ktorý upravuje vzťahy medzi klientom, ktorý žiada o pôžičku a poskytovateľom finančných prostriedkov. Preštudovať si obchodné podmienky sa oplatí.

RPMN – ročná percentuálna miera nákladov predstavuje celkové náklady spojené s pôžičkou vyjadrené v % t.j. výška úrokovej sadzby aj poplatky spojené s pôžičkou. To je ukazovateľ, ktorému by tiež mala byť venovaná pozornosť pri výbere pôžičky.

Splátka – pravidelná, zmluvne dohodnutá platba, ktorú platí dlžník veriteľovi v stanovených intervaloch. Skladá sa zo splátky istiny a zo splátky úroku. Jej výška môže byť stála aj variabilná, vhodné je nezabudnúť na úmeru: čím nižšia splátka, tým dlhšia doba splácania a naopak.

Spotrebiteľský úver – pojem spomínaný hlavne v súčasnosti, v súvislosti s novelou zákona o týchto úveroch. Ide o pôžičku, poskytnutú na viac ako 3 mesiace, v rozsahu 200 € – 20 000 €, ktorá je splácaná minimálne v 4 splátkach. Tento úver môže mať formu bankovej alebo nebankovej pôžičky, kreditnej karty, splátkového úveru.

Úrok – je to cena peňazí za poskytnutie pôžičky podľa vopred dohodnutých podmienok a na vopred dohodnuté obdobie. Pre veriteľa je to kompenzácia za to, že poskytol vlastné finančné prostriedky niekomu inému a pre dlžníka cena za získanie potrebných prostriedkov.

Úroková sadzba – úrok vyjadrený ako % z požičanej sumy za určité obdobie napríklad rok (p. a.) alebo mesiac (p. m.).

Úverový register – databáza informácií o osobách, ktoré čerpajú alebo čerpali nejaký úverový produkt (pôžička, kreditná karta, prečerpanie účtu) alebo sú ručiteľmi za cudzí úver. Register obsahuje celú históriu úverového vzťahu, aj pozitívne, nielen negatívne informácie.

Veriteľ – jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, ktorá poskytla dlžníkovi finančné prostriedky.

Orientovať sa a hlavne správne sa rozhodnúť na rozsiahlom trhu s pôžičkami býva často časovo náročné, ale ak človek pochopí „o čom je reč“, tak môže byť aj táto činnosť efektívnejšia a s pozitívnymi výsledkami.


Slovník pojmov

banner-hyperia