Príspevok na podnikanie od Úradu práce


Nedávno sa pre väčšinu aktívne činného obyvateľstva skončilo obdobie priznávania dane z príjmov a tí, ktorí s výsledkom svojej daňovej povinnosti neboli príliš nadšení možno uvažujú nad „samozamestnaním“. Aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) samozrejme musia platiť dane a odvody do poisťovní, no zároveň si sami manažujú svoj pracovný čas, optimalizujú príjmy a náklady, ich zárobok neohraničuje platová tarifa, môžu si zarobiť koľko uznajú za vhodné.

Všetko to síce znie pekne, no založiť si a prevádzkovať živnosť nie je úplne jednoduché. Byrokracie a papierovania už síce ubudlo, no finančné zabezpečenie je stále nevyhnutné. Kde resp. od koho možno potrebné peňažné prostriedky z iných ako vlastných zdrojov  získať je uvedené aj na tomto portáli v niekoľkých článkoch na tému „Financovanie podnikania“. Ako je však aj z nich zrejmé, najťažšie sa k potrebným peniazom dostávajú začínajúci podnikatelia a pre ľudí, ktorí napríklad nie sú zamestnaní a chcú si založiť živnosť, je získanie biznis úveru na rozbeh podnikania len túžobným prianím.

Živnostenské podnikanie

V bežnom spoločenskom živote sa celkom často možno stretnúť s tým, že ľudia v trvalom pracovnom pomere so statusom zamestnanca „závidia“ SZČO – živnostníkom, že sú si sami sebe pánmi. Všetko má však ako obvykle dve strany mince a možno je preto vhodné trochu ozrejmiť, čo vlastne také podnikanie na živnosť obnáša.

Živnostenské podnikanie je jednou zo štyroch foriem podnikania na Slovensku a legislatívne je upravené zák. č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní, z ktorého vyplýva, že:

  • živnosť môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba po splnení daných podmienok, napr. vek fyzickej osoby minimálne 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, prípadne aj odborná spôsobilosť…
  • rozlišujú sa tri druhy živnosti: voľné, remeselné, viazané
  • záujem o živnosť musí byť ohlásená na príslušnom okresnom úrade živnostenského podnikania, potrebné je tiež dodať určené dokumenty a po ich posúdení záujemca obdrží osvedčenie o živnostenskom oprávnení a následne je vykonaný jeho zápis do Živnostenského registra.

V súčasnosti je možné ohlásiť živnosť a prevádzať v nej zmeny aj elektronicky. Za každú novú živnosť sú účtované správne poplatky (5 € resp. 15 €), ale v prípade elektronickej komunikácie je ohlásenie voľnej živnosti zdarma a za remeselnú alebo viazanú je poplatok iba polovičný t.j. 7,50 €. Ako bolo už v úvode spomínané, živnostníci majú tiež daňové a odvodové povinnosti, navyše musia viesť účtovnú evidenciu, zabezpečiť archiváciu dokumentov a všetky činnosti súvisiace s prevádzkou živnosti viesť podľa platnej legislatívy.

Kto môže získať príspevok z ÚPSVaR?

Zjednodušene povedané, len minimum z tých, ktorí by takúto formu nenávratnej finančnej dotácie na vlastné zamestnanie sa od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny privítali. Príspevok by sa totiž určite hodil aj živnostníkom, ktorí potrebujú  preklenúť určité nepriaznivé obdobie vo svojom často dlhoročnom podnikaní. Na ilustráciu: porucha výrobnej linky = výpadok produkcie, náhla nemoc = minimálny príjem, druhotná platobná neschopnosť = problémy  v dodávateľsko – odberateľských vzťahoch a s úradmi, pretože ani nezavinený výpadok príjmov neospravedlňuje napr. neplatenie odvodov do poisťovní. Príspevok by určite uvítali aj ľudia poberajúci nízke dôchodky, ktorí by si chceli živnostenskou činnosťou príjem vylepšiť a získal by pritom aj štát. Na odvodoch a daniach by sa mu vlastne poskytnutá suma vrátila. Realita je však taká, že príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť môže úrad práce poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov len:

  • uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii nezamestnaných 3 resp. 12 mesiacov
  • tomu, kto podá písomnú žiadosť o príspevok a zaviaže sa pracovať ako SZČO nepretržite najmenej 3 roky (nutnou prílohou k žiadosti je aj vypracovaný podnikateľský plán s kalkuláciou nákladov).

Po posúdení žiadosti a kladnom stanovisku môže získať záujemca príspevok, ktorého suma je variabilná, v závislosti od lokality  a môže to byť 40 % – 100 % sumy nákladov. Do 30 dní od uzatvorenia dohody o príspevku je vyplatených max 60 % prostriedkov a až po jednom roku prevádzky živnosti zvyšok dohodnutej sumy. Od 1.1.2019 môže žiadateľ takto získať:

  • v bratislavskom kraji max 3 325,90 €
  • v krajoch s vyššou mierou nezamestnanosti max 3 991,08 € alebo 5 321,44 €.

Na tento príspevok však nie je žiadny právny nárok a v praxi sa tak stáva, že aj keď záujemca splnil všetky podmienky financie nedostane s odôvodnením, že príslušný úrad práce má už na tento účel vyčerpané prostriedky.


Príspevok na podnikanie od Úradu práce

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia