Poistenie, pripoistenie, zaistenie – vyznáte sa v tom?


Poistenie, pripoistenie, zaistenie. Väčšina ľudí sa s týmito pojmami už stretla, veď rôznych poisťovákov aj reklám čo a u koho si poistiť je veľa. Núkajú produkty životného aj neživotného poistenia, možnosť poistiť si „to aj ono“ , pripoistiť sa a bežný človek má často problém zorientovať sa a vybrať si poistenie, ktoré by mu v určitej situácii naozaj pomohlo. V tomto článku sa však nechceme podrobne zaoberať jednotlivými produktmi poistného trhu, ale skôr vysvetlením niektorých pojmov a tiež spomenúť poistný odvod, o ktorom sa v súčasnosti dosť hovorí.

Pojmy z poisťovníctva podľa legislatívy

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve upravuje vzťahy súvisiace s činnosťou poisťovní aj zaisťovní a podľa tohto zákona:

Poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonáva poistnú činnosť na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska. NBS vykonáva aj dohľad nad činnosťou poisťovní, ktorého hlavným cieľom je ochrana poistníkov a príjemcov poistných plnení.

Poistníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

Poistený je osoba, ktorej na základe uzavretej poistnej zmluvy vzniká nárok na poistné plnenie.

Poistenie (asekurácia) predstavuje vzťah medzi dvomi zmluvnými stranami, pri ktorom jedna zmluvná strana (tá, ktorá poisťuje), je ochotná odškodniť druhú zmluvnú stranu (poistenú osobu) v prípade poistnej udalosti.

Pripoistenie je rozšírenie základného poistenia o ďalšie riziká.

Zaistenie je systém ekonomických vzťahov, v ktorých poisťovateľ preberajúci poistné riziká prenáša na zaisťovateľa určitú časť rizík.

Poistné riziko (insurance risk) je nebezpečenstvo vzniku škody, ktorá má náhodnú povahu.

Poisťovacia činnosť je preberanie poistných rizík od osôb ohrozených rovnakým alebo podobným rizikom, vytváranie a organizovanie poistného kmeňa, vytváranie rezerv na všetky záväzky voči oprávneným osobám z poistných zmlúv a plnenie týchto záväzkov za odplatu.

Zaisťovacia činnosť je podnikateľská činnosť, ktorou je prijímanie poistných rizík postúpených poisťovňou a zaisťovňou.

Neživotné a životné poistenie

Jednotná definícia životného či neživotného poistenia asi neexistuje, inak to môže vidieť poistený a inak poisťovňa  – hlavne pri poistnom plnení. Právna úprava neživotného poistenia v SR toto poistenie rozdeľuje na niekoľko odvetví a skupín, takže neživotné poistenie zahŕňa v sebe poistenie majetku, poistenie zodpovednosti aj niektoré druhy poistenia osôb t. j. poistenie bytu či domu, PZM a havarijné poistenie motorových vozidiel, cestovné poistenie, úrazové poistenie, poistenie podnikania

Životným poistením možno v prípade výberu vhodného produktu zabezpečiť financie pre seba aj rodinu. K dispozícii je životné poistenie pre prípad smrti, dožitia, no možno si zvoliť aj kapitálové poistenie, investičné či motivačné životné poistenie a tiež rôzne ich pripoistenia. Žiadne poistenie však nie je zadarmo a o cenách za poistné produkty sa  zas začalo celkom búrlivo diskutovať v súvislosti s novou daňou.

Odvod z poistného – súčasnosť

Novelou zákona o poisťovníctve, ktorá vstúpila do platnosti v januári minulého roku sú poisťovne povinné platiť odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia z poistných zmlúv uzatvorených po 31.12.2016. Výška odvodu činí 8 % zo základu pre odvod t.j. z celkom prijatého poistného z poistenia. Mohlo by sa síce zdať, že je to záležitosť poisťovní, ktorá sa klientov netýka, no aj poisťovne sú podnikateľské subjekty a výška  zisku im samozrejme nie je ľahostajná. Nie je preto prekvapením, že sa s odvodovými nákladmi „podelila“ a podľa  štatistických údajov sa zvýšila cena niektorých produktov neživotného poistenia aj o 10 %. 

Pripravovaná nová daň 

Ani poistný odvod však asi úplne nenaplnil očakávané prírastky do štátnej kasy, takže ministerstvo financií hodnotí, analyzuje a pripravuje novú daň z poistenia, ktorej sadzby sa majú pohybovať v intervale 2 % až 8 % podľa druhu poistenia a okrem neživotného sa má týkať aj životného poistenia. Slovensko sa tak má pripojiť k väčšine štátov EÚ, kde už podobná daň existuje. Stále však o tom prebieha diskusia a účinnosť zákona je zatiaľ nejasná. Jasnejšie sa javí to, že najmenej pozitív to bude mať pre ľudí, ktorí si budú chcieť zjednať poistenie – ceny poistiek budú skôr stúpať ako klesať.


Poistenie, pripoistenie, zaistenie – vyznáte sa v tom?
1 (20%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia