Ako pokračuje „boom“ osobného bankrotu?


Dostať sa do dlhovej pasce alebo nasadnúť na kolotoč dlhov, to sa môže stať väčšine z nás. Príčiny prečo sa tak stalo môžu byť a aj sú rôzne, no vyriešenie takto vzniknutých problémov je často jediné – oddlžiť sa a začať znovu. Bez dlhov, no hlavne zodpovednejšie pri spravovaní svojich financií. Na prvý pohľad racionálna úvaha, no tá sa nezrealizuje „sama od seba“. Potrebná je sebareflexia dlžníka, záujem riešiť existujúce finančné problémy a následne využiť možnosti, ktoré sú v tomto smere ponúkané. Pri ponukách je potrebné poznamenať, že štát v tomto smere podnikol ústretové kroky a prijatím legislatívnych zmien umožnil prístup k osobnému bankrotu veľkej skupine dlžníkov.

Mnohí to využívajú a tak možno parafrázovať, že  po hypotekárnom boome nastal aj ten bankrotový. Podrobnejšie informácie o  zmenách súvisiacich s procesom osobného bankrotu možno nájsť aj v článkoch na tomto portáli napr. Čo prináša novela ExP ?, Osobný bankrot po novele…

Osobný bankrot = všeliek na oddlženie?

V tomto prípade je odpoveď jednoznačná – určite nie. Mnohí dlžníci si síce myslia, že vyhlásením osobného bankrotu sa im všetky dlhy okamžite „odpíšu“, no také jednoduché to nie je. Ak súd schváli osobný bankrot, dlžník sa hneď zbaví dlhov neručených nehnuteľnosťami, ale naďalej zostanú dlhy, ktoré vznikli neplatením výživného na deti, neuhradením úmyselne spôsobenej škody na zdraví a tiež dlhy zaručené nehnuteľnosťou v bankách alebo nebankových spoločnostiach, pracovno – právne nároky a ďalej vymáhaný je aj peňažný trest uložený podľa Trestného poriadku.

Centrá právnej pomoci (CPP)

Téma osobného bankrotu na Slovensku výrazne rezonuje hlavne od marca tohto roku, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, pričom dôležitú úlohu zohrávajú CPP. Centrá právnej pomoci fungujú už od r. 2006 ako štátne rozpočtové organizácie, ktoré poskytujú právnu pomoc osobám v hmotnej núdzi. Ak žiadateľ o osobný bankrot splní podmienky nároku pre právnu pomoc v takejto forme, centrum mu poskytne komplexné služby. Nie je to však úplne zadarmo, CPP poskytne nemajetnému dlžníkovi pôžičku  pre správcu procesu oddlžovania, ktorú musí do troch rokov po oddlžení splatiť.

Aj keď vybavenie osobného bankrotu stále ponúkajú rôzne oddlžovacie spoločnosti či advokátske kancelárie (samozrejme za odplatu), v súčasnosti má CPP zo zákona výlučné zastúpenie v procese osobného bankrotu pri konkurze a určuje tiež advokáta v prípade riešenia osobného bankrotu formou splátkového kalendára.

Od júna 2017 má CPP novú kontaktnú telefonickú linku 0850 002 000 (cena volania je spoplatnená cenou miestneho hovoru podľa cenníka operátorov), ktorá umožňuje racionálnejšie spojenie s príslušnou kanceláriou CPP. Aktívna je aj internetová webová stránka www.centrumpravnejpomoci.sk, e-mailový kontakt a CPP možno navštíviť aj osobne v kanceláriách a konzultačných centrách v rôznych slovenských regiónoch.

Osobný bankrot - Dostať sa do dlhovej pasce alebo nasadnúť na kolotoč dlhov, to sa môže stať väčšine z nás. Príčiny prečo sa tak stalo môžu byť a aj sú rôzne, no vyriešenie takto vzniknutých problémov je často jediné – oddlžiť sa a začať znovu.

Osobný bankrot – Dostať sa do dlhovej pasce alebo nasadnúť na kolotoč dlhov, to sa môže stať väčšine z nás. Príčiny prečo sa tak stalo môžu byť a aj sú rôzne, no vyriešenie takto vzniknutých problémov je často jediné – oddlžiť sa a začať znovu.

Zadĺženosť v SR stále stúpa

Príčiny tohto javu nebudeme teraz rozoberať, sú väčšinou všeobecne známe – naša ekonomika je v dobrej kondícii, zamestnanosť „trhá rekordy“, úroky úverových  produktov sú na minime, ECB naďalej neustáva v tlačení nových peňazí… Podľa  štatistických údajov už suma úverov, ktoré si Slováci doteraz vzali dosiahla hranicu 30 miliárd EUR (väčšinou sa jedná o hypotekárne úvery, no aj spotrebiteľské úvery tam majú svoje trvalé miesto) a aktuálne slovenské dlhy rastú najrýchlejším tempom v celej Európskej únii.

Dobré časy lacných pôžičiek však nebudú trvať večne a ľudia, ktorí to s „pôžičkovým apetítom“ trochu prehnali, môžu mať aj ľudovo povedané „bolenie brucha“ a následne CPP asi  ešte viac práce, aj keď napr. hypotekárni dlžníci príliš nepochodia, pretože ani vyhlásenie osobného bankrotu im dlh nezmaže. Osobný bankrot môže byť vítanou pomocou pre tých, ktorí sa rozhodli riešiť svoju nepriaznivú finančnú situáciu, no nie je to prostriedok na automatické zbavenie sa všetkých záväzkov.

Na záver aj niekoľko aktuálnych čísiel a informácií

  • na Slovensku v súčasnosti prebieha viac než 3 milióny exekúcií
  • celá agenda sa presúva na jediný exekučný súd so sídlom v Banskej Bystrici
  • už za prvý mesiac po nadobudnutí účinnosti o novelizácii osobného bankrotu sa zaujímalo o tento proces skoro 10 000 ľudí
  • podobný trend „obľúbenosti“ pokračuje aj ďalej a záujemcovia o osobný bankrot, ktorí v júli navštívili niektoré z CPP (v Bratislave, Trenčíne, Hlohovci, Nitre, Žiline, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom, Rimavskej Sobote, Prešove, Košiciach, Humennom, vo Svidníku) získali termín osobnej konzultácie až na december 2017
  • podľa doterajších poznatkov CPP má väčšina ľudí záujem o vyhlásenie konkurzu, len malá časť o splátkový kalendár (rozdiel medzi nimi je bližšie popísaný napr. v článku Osobný bankrot po novele ExP na tomto portáli)
  • na stránke www.centrumpravnejpomoci.sk/dokumenty-na-stiahnutie je k dispozícii brožúra pod názvom Osobný bankrot, v ktorej sú vyložené základné pojmy súvisiace s týmto procesom, návod ako postupovať v prípade záujmu o osobný bankrot aj podmienky, kto a kedy môže požiadať o túto formu oddlženia.

Ako pokračuje „boom“ osobného bankrotu?
5 (100%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *