Osobný bankrot


Naša ekonomika je síce v dobrej kondícii, nezamestnanosť je na slovenské pomery tiež na celkom solídnej úrovni, niekde už dokonca nastal problém s obsadením voľných pracovných pozícií, platy rastú aj celková kúpna sila obyvateľov rastie, ale rastie aj zadĺženosť ľudí. Niektorých zlákali rekordne nízke úrokové sadzby na hypotekárnych či spotrebiteľských úveroch, niektorí si len tak „žijú nad pomery“ a odtiaľ už môže byť celkom blízko k pádu do dlhovej pasce. Neustriehnuť si svoje osobné saldo, príjmy a výdavky je ľahké, no uhrádzať všetky svoje záväzky môže byť aj ťažké a ak sa už naplno roztočí dlhový kolotoč, možností ako z neho vystúpiť je zvyčajne málo, no existujú. Treba však čo najrýchlejšie konať, nečakať, že sa to vyrieši samé od seba, pretože ak začne konať exekútor, ten je často rýchly a exekučný proces prináša pre dlžníka len ďalšie problémy. Jednou z možností ako vzniknutú situáciu s dlhmi riešiť môže byť využitie inštitútu osobného bankrotu.

Po nadobudnutí účinnosti novely, ktorou bol upravený proces osobných bankrotov (podrobnejšie informácie aj na tomto portáli) nastal boom v podobe záujmu o tento druh oddĺženia. O nové pravidlá osobného bankrotu sa zaujíma podľa aktuálneho vyjadrenia pracovníkov Centra právnej pomoci toľko ľudí, že ich je už od marca viac, než za celý minulý rok – v r.2016 bolo vyhlásených cez 700 osobných bankrotov a za prvých desať dní marca 2017 bola poskytnutá konzultácia k bankrotu viac než 2000 ľuďom. V súvislosti s možnosťou osobného bankrotu je však vhodné vopred si uvedomiť, že:

  • pre vyhlásenie tejto formy oddĺženia je potrebné splniť legislatívou dané podmienky pre osobný bankrot
  • poplatky súvisiace s procesom osobného bankrotu zostávajú, treba ich uhradiť, nemajetným môže požičať štát
  • osobným bankrotom automaticky „nezmiznú“ všetky dlhy
  • nové pravidlá exekučného konania platia len pre exekúcie začaté po 1.apríli 2017

Môže osobný bankrot vyhlásiť každý dlžník?

Nie, nemôže. Sú vymedzené presné podmienky, kedy tak môže fyzická osoba (s rôznym statusom napr. zamestnanec, mamička na MD, SZČO, dôchodca…) urobiť a v prvom rade je požiadavka, že návrh na vyhlásenie osobného bankrotu môže dlžník podať len vtedy, ak je voči nemu vedené exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. O takúto formu oddĺženia možno žiadať len raz za 10 rokov a dlžník musí byť platobne neschopný s aspoň jedným peňažným záväzkom v lehote 180 dní po splatnosti. Dlžník síce môže vyhlásiť osobný bankrot aj bez majetku (ten je speňažovaný pri konkurze), no bankrot má aj formu splátkového kalendára a tam je dlžník povinný splatiť minimálne 30 % svojho dlhu t.j. ak aktuálne nemá žiadny majetok, musí mať určitý vlastný príjem. Klamať ohľadom výšky svojho majetku sa naozaj nemusí oplatiť, pretože dotknutí veritelia majú k dispozícii opravné prostriedky – majú možnosť  do  šiestich rokov od vyhlásenia bankrotu povinného podať návrh na zrušenie oddĺženia pre nepoctivý zámer dlžníka.

Ani bankrot po novele nie je zadarmo

Aj keď novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii upravila podmienky žiadosti o osobný bankrot, naďalej je potrebné uhrádzať preddavok pri začatí jeho procesu. Z pôvodných 664 € sa však znížil na 500 € a ľuďom v hmotnej núdzi pomôže s touto úhradou štát tým spôsobom, že odmenu správcovi poskytne Centrum právnej pomoci a dlžník jej ho následne v priebehu troch rokov po oddĺžení splatí.

Zbaví nás osobný bankrot všetkých dlhov?

Nie. Vôbec sa napr. nepotešia dlžníci na výživnom pre maloletých, dlhy sa neodpustia ani tým, ktorí splácajú škodu spôsobenú na zdraví a tiež aj tí dlžníci, ktorých záväzok je zaručený nehnuteľnosťou musia počítať s tým, že ani osobný bankrot ich od splácania neoslobodí. Dlh zaručený nehnuteľným majetkom je nutné splatiť a to aj v tom prípade, ak je nehnuteľnosť vydražená a výnos z nej nepokryje celý dlh – zostatok sa musí splatiť. Pozitívom však je, že dlžníci ani v prípade dražby neprídu o celý svoj majetok, štát im ponechá na špeciálnom účte 10 000 €, z ktorého im vyplatí mesačne 250 €. Oddĺženie sa vo všeobecnosti týka tzv. nezabezpečených dlhov a do tejto kategórie patria aj bežné spotrebné úvery z bánk alebo nebankových spoločností, dlhy v poisťovniach, u mobilných operátorov…

Naša ekonomika je síce v dobrej kondícii, nezamestnanosť je na slovenské pomery tiež na celkom solídnej úrovni, niekde už dokonca nastal problém s obsadením voľných pracovných pozícií, platy rastú aj celková kúpna sila obyvateľov rastie, ale rastie aj zadĺženosť ľudí. Niektorých zlákali rekordne nízke úrokové sadzby na hypotekárnych či spotrebiteľských úveroch, niektorí si len tak „žijú nad pomery“ a odtiaľ už môže byť celkom blízko k pádu do dlhovej pasce.

Naša ekonomika je síce v dobrej kondícii, nezamestnanosť je na slovenské pomery tiež na celkom solídnej úrovni, niekde už dokonca nastal problém s obsadením voľných pracovných pozícií, platy rastú aj celková kúpna sila obyvateľov rastie, ale rastie aj zadĺženosť ľudí. Niektorých zlákali rekordne nízke úrokové sadzby na hypotekárnych či spotrebiteľských úveroch, niektorí si len tak „žijú nad pomery“ a odtiaľ už môže byť celkom blízko k pádu do dlhovej pasce.

Je osobný bankrot jedinou možnosťou „v boji s dlhmi“?

Pre niekoho asi áno, no pre niektorých dlžníkov sú možno vhodnejšie iné formy riešenia vzniknutej situácie. Konkurzom totiž príde dlžník o celý svoj majetok (v prípade nemajetných je to výhodné, pretože následne má zmazanú väčšinu dlhov), pri splátkovom kalendári im časť majetku zostane, ale musia pravidelne splácať súdom určenú čiastku. Práve pre takýchto dlžníkov je možno vhodnejšie popremýšľať o využití iných možností okrem osobného bankrotu napr. refinancovanie svojich úverových produktov alebo P2P pôžička pre vyplatenie záväzkov. Veritelia budú možno ústretovejší ako súd a „vyrokované „ podmienky úhrady dlžnej sumy priaznivejšie. Ak sme však zadĺžení až „nad uši“ a dlh atakuje napr. šesť cifernú hodnotu, osobný bankrot naozaj môže byť jedinou druhou šancou začať znovu a zodpovednejšie.


Osobný bankrot
5 (100%) 2

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *