Nová výška životného minima ovplyvňuje aj exekučné zrážky


Neplatiť sa neoplatí. Toto konštatovanie si určite pamätajú ľudia, ktorí sa stretli s exekučným konaním voči vlastnej osobe. Niektorí vedome „zabudli“ uhradiť svoje záväzky, iní sa z rôznych dôvodov dostali do zlej finančnej situácie a tiež neuhrádzali napr. poistné odvody, faktúry za energie alebo služby mobilných operátorov. Ak už majú právoplatné rozhodnutie o exekučných zrážkach platiť musia, no možno ich poteší fakt, že od júlovej zmeny výšky životného minima im zostane financií o trošku viac.

Výška exekučných zrážok je individuálna

Exekúcie formou exekučných zrážok zo mzdy alebo z iných príjmov (živnosť, dôchodok) sú legislatívne upravené v Exekučnom poriadku, v Zákonníku práce, v Zákone o sociálnom poistení. Pri výpočte výšky exekučnej zrážky je prihliadané na jednotlivé paragrafy uvedených zákonov. Pri zrážkach zo mzdy sa napríklad berie do úvahy len čistá mzda, od ktorej sa odpočíta aj tzv. nepostihnuteľná suma. Práve táto veličina predstavuje sumu životného minima na povinného a na vyživované osoby. Podobne sa postupuje aj pri zrážkach z dôchodku, tam sa navyše prihliada aj na skutočnosť, či je povinný v starostlivosti zariadenia sociálnych služieb – ak áno, z mesačnej sumy okrem životného minima nesmie byť zrazená ani suma, ktorú uhrádza za tento pohyb. Následne sa zvyšná suma rozdelí na tretiny, pričom sa ešte jedna tretina pripočíta k sume, ktorú nemožno zraziť a z ostatku sa uhrádzajú prednostné aj neprednostné pohľadávky. Presný postup a pojmy definuje Exekučný poriadok.

Zmeny životného minima a exekučné zrážky od 1. júla 2020

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) boli ustanovené nové sumy životného minima (podrobnejšie informácie sú obsiahnuté aj v samostatnom článku na tomto portáli), ktoré sa v percentuálnom vyjadrení zvýšilo o hodnotu 2,2 % a v období od 1.7.2020 do 30.6.2021 tak budú platiť nové sumy životného minima:

  • pre plnoletú fyzickú osobu 214,83 € ( doteraz 210,20 €)
  • pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 149,87 € ( predtým to bolo 146,46 €)
  • pre dieťa 98,08 € (predtým 95,96 €)

Dlžníkom tak zostane vyššia suma, na ktorú im exekútor nemôže siahnuť ani pri zrážkach zo mzdy ani pri zrážkach z dôchodku. Pri nízkom dôchodku sa tak môže stať, že sa nebude zrážať nič, no exekučná zrážka nezanikne, len sa bude vymáhať iným spôsobom napr. predajom hnuteľných alebo nehnuteľných vecí, predajom cenných papierov povinného a podobne.

Ani pri zrážkach zo mzdy však nejde o ušetrenie vysokých čiastok, ktoré by súviseli so zvýšením životného minima, no pár eur navyše to prinesie. Pri exekučnej zrážke fyzickej osoby s čistou mesačnou mzdou 700 € , ktorá má zároveň dve vyživované osoby zostane naviac cca 3 € mesačne. V roku 2019 zostala povinnému pri životnom minime 210,20 € suma 505,10 €, pri novej sume životného minima 214,83 € je to 507,42 €. Toto je samozrejme len ilustratívny výpočet, pre presnejšie údaje možno využiť niektorú z kalkulačiek pre výpočet exekučných zrážok, ktoré sú k dispozícii na viacerých webových stránkach.

Zmenami prechádza aj osobný bankrot

Po legislatívnej úprave, ktorou prešiel inštitút osobného bankrotu v roku 2017 , využilo túto možnosť oddlženia viac než 35 tisíc ľudí. Určite to mnohým dlžníkom pomohlo „začať od nuly“, no určite to využili aj viacerí špekulanti. Podľa analytikov spoločnosti Slovak Credit Bureau (CRIF) v minulom roku zbankrotovalo 16 167 Slovákov, no v tomto roku sa očakáva ich pokles. Prispieť k tomu majú aj zmeny, ktoré vstúpili do platnosti 1.1.2020:

  • žiadosť o osobný bankrot môže podať len osoba, voči ktorej je vedené exekučné konanie viac než 1 rok
  • fyzická osoba musí byť platobne neschopná t.j. nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň 1 peňažný záväzok
  • osoba žiadajúca o osobný bankrot musí mať poctivý zámer a musí preukázať snahu o vyriešenie svojej finančnej situácie – nájsť si zamestnanie alebo zabezpečiť iný zdroj príjmov.

Podvodné bankroty budú zverejňované, veritelia sa už dozvedia aj o prípadnom zrušení oddlženia.

Zdroje: MPSVR SR, Sociálna poisťovňa


Nová výška životného minima ovplyvňuje aj exekučné zrážky

Podobné recenzie

banner-hyperia