Nezdaniteľná časť základu dane bude vyššia


Blížia sa parlamentné voľby a zástupcovia jednotlivých politických strán a zoskupení sa predbiehajú resp. predbiehali v podávaní návrhov „ pre dobro ľudí“. Od budúceho roku by tak mali nadobudnúť účinnosť viaceré zmeny, napríklad: zníženie sadzby dane pre niektoré spoločnosti  a živnostníkov, zvýšenie nezdaniteľnej položky základu dane daňovníka, úprava výšky povinného platenia preddavkov na daň z príjmov, nižšia sadzba DPH na vybrané potraviny a pre printové médiá… Úpravy sa teda dotknú širokého spektra obyvateľov, ale aj samospráv a podnikateľskej sféry.  Ich zavedenie do praxe však niektorých poteší viac, iných menej.

Kto sa zmenám poteší?

Určite aktívne činní ľudia, ktorým sa zníži daň z príjmu. Nezdaniteľná časť základu dane (upravená je v § 11 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) sa síce každoročne zvyšovala, pretože táto veličina je naviazaná na sumu životného minima, no kým doteraz bola jej výška počítaná ako 19,2 násobok životného minima, od r. 2020 to bude 21 násobok. V praxi to znamená, že nezdaniteľná suma základu dane na daňovníka sa zvýši zo súčasne platných    3 937,35€ na 4 414,20€ v r. 2020. Túto novelizáciu najviac pocítia zamestnanci  a živnostníci s nižšími príjmami, no čistá mzda sa zvýši aj tým, ktorí zarábajú viac ako 1 000 €. Netreba však očakávať vysoké skoky, pôjde o mesačné zvýšenie o 8 – 10 €. V závislosti od výšky príjmu  to znamená navýšenie čistej mzdy cca o 100 € za rok.

Novela zákona o dani z príjmov poteší aj firmy a živnostníkov s ročným obratom do 100 tisíc eur, ktorým sa zníži daňová povinnosť z 21 % na 15 %. Ďalšie úľavy na dani prinesie  mikrodaňovníkom t.j. subjektom, ktorých ročný príjem nepresiahne 49 790 € , pretože môžu využiť nové podmienky pri odpisovaní hmotného majetku, pri odpočte straty alebo pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam. Termín ich uplatnenia je však posunutý až na rok 2021.

Koho zmeny netešia?

Už v procese prípravy legislatívnych zmien boli najväčšími „protestantmi“ samosprávy. Výnosy dane z príjmov idú totiž práve do rozpočtov obcí, miest aj vyšších územných celkov. Pri poklese daní budú mať preto nižšie príjmy a už vopred deklarujú, že výpadok príjmov sa negatívne prejaví na nimi poskytovaných službách. To je jedna stránka, jeden náhľad na vec, na druhej strane je skutočnosť, že za posledné roky sa zvýšili ich príjmy do rozpočtov z daní fyzických osôb o polovicu. Bol to následok rekordného rastu platov, keď rástla hrubá mzda, ale aj suma  odvedenej dane.

Čo sa ešte zmení?

Január 2020 bude obdobím, kedy do platnosti vstúpia aj iné zmeny, hlavne v sociálnej oblasti a budú sa dotýkať špecifických skupín prijímateľov – dôchodcov, rodičov, ale aj každého z nás:

  • rodičovský príspevok pre tých, ktorí boli  nemocensky poistení vzrastie na sumu 370 € mesačne a pre ostatných na 270 € mesačne (už v októbri 2019 dostanú aj jednorazový príspevok 100 € na dieťa pri nástupe do školy)
  • pre dôchodcov sa zrušia koncesionárske poplatky a suma vianočného príspevku sa im zdvojnásobí
  • zamestnanec môže dostať dobrovoľný príspevok na športovanie pre dieťa (zamestnávateľ si ho môže odpočítať z daní).

Novelu zákona o dani z príjmu, ktorá obsahuje vyššie uvedené zmeny už schválil parlament, v súčasnosti sa ešte čaká na prezidentkin podpis. Fyzické osoby však musia počítať s tým, že si budú môcť uplatniť vyššiu sumu nezdaniteľnej položky až v daňovom priznaní za rok 2020.


Nezdaniteľná časť základu dane bude vyššia

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia