Mikrodaňovník – nová kategória podnikateľa


V súčasnosti sa nachádzame v období podávania daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie  r.2019. Týka sa to všetkých právnických osôb a fyzických osôb, ktorých celkové zdaniteľné príjmy presiahli za minulý rok sumu 1 968,68 €.

Daňové priznanie však podáva aj podnikateľ fyzická osoba, ktorej príjmy uvedenú sumu nedosiahli, ale vykazuje v podnikaní stratu. Aktuálna sadzba dane z príjmu je pre právnické osoby 21 %, pre fyzické 19 %. Novela zákona o dani z príjmov síce od r. 2020 znižuje sadzbu dane vybraným podnikateľským subjektom – mikrodaňovníkom  z 21 % na 15 % , no účinnosť tejto úpravy sa prejaví až v nasledujúcom zdaňovacom období.

Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z. z.

Novela bola prijatá už v septembri r. 2019,  no zmeny, ktoré obsahuje nadobúdajú platnosť postupne v r. 2020 – 2022. Zamerané sú na viaceré oblasti podnikania a mali by podporiť  malé a stredné podnikanie aj znížiť administratívnu záťaž. Konkrétne ide napr. o:

 • zmenu podmienok  odpočtu daňovej straty
 • uvoľnenie podmienok pri zahrňovaní nákladov do základu dane
 • daňové zvýhodnenie podnikového výskumu
 • zvýšenie hranice pre platenie preddavkov na daň
 • zvýhodnené odpisovanie elektromobilov
 • automatickú  registráciu daňových subjektov správcom dane
 • daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov…

Pojem mikrodaňovník je  nový, takže nižšie je uvedených niekoľko ďalších informácií o tejto kategórii daňovníkov.

Budete patriť k mikrodaňovníkom?

Na to, aby mohol mať podnikateľ status mikrodaňovníka musí splniť zákonom dané podmienky. Podľa  § 2 písm. w) Zákona o dani z príjmov (ZDP) je definovaný mikrodaňovník  ako daňovník, ktorý je:

 • fyzickou osobou, ktorého príjmy (výnosy) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti  (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú na účely registrácie k DPH t.j. v súčasnosti  49 790 €
 • právnickou osobou, ktorého príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 €.

Mikrodaňovníkom však nie je daňovník, ktorý síce spĺňa podmienku výšky dosiahnutých príjmov, ale:

 • je závislou osobou podľa § 2  písm. n) až r) ZDP a realizuje kontrolovanú transakciu za sledované zdaňovacie obdobie
 • bol na neho vyhlásený konkurz , vstúpil do likvidácie alebo má povolený splátkový kalendár
 • jeho zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Mikrodaňovníkom sa môže daňovník po prvýkrát stať až  za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2021. 

Aké bude mať mikrodaňovník zvýhodnenia?

V prípade splnenia podmienok pre zaradenie do kategórie mikrodaňovníka bude môcť takýto  daňovník získať viacero daňových aj účtovných výhod:

 • daňové straty z minulých období môže uplatňovať v plnej výške až po dobu piatich rokov (iné daňové subjekty majú túto možnosť len do výšky 50 % zo základu dane)
 •  možnosť optimalizácie výšky odpisov majetku v odpisových skupinách 0 až 4 t.j. možný je aj jednorazový odpis v prvom roku odpisovania, ak sú splnené dané podmienky
 • tvorba účtovných opravných položiek bude uznaná ako celý daňový výdavok
 • zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre právnické osoby aj živnostníkov od roku 2020…

Uvedené zvýhodnenia asi viac privítajú mikrodaňovníci, ktorí si uplatňujú reálne výdavky, menej ich využijú napr. živnostníci s paušálnymi výdavkami. Do úvahy je tiež vhodné vziať fakt, že výhody sa prejavia až v nasledujúcom období, pre zdaňovacie obdobie za r. 2019 ešte neplatia a aj poznámku na záver: pojem mikrodaňovník nesúvisí s pojmom mikroúčtovná jednotka. Mikrodaňovník podlieha režimu zákona o dani z príjmov a mikroúčtovná jednotka zákonu o účtovníctve.


Mikrodaňovník – nová kategória podnikateľa

Podobné recenzie

banner-hyperia