Ako možno kúpiť nehnuteľnosť lacnejšie?


Túto otázku si kladie asi viacero záujemcov o vlastné bývanie a možno aj preto, že už nejakú dobu ceny nehnuteľností na Slovensku rastú, rastú, rastú… Podľa štatistických údajov NBS vzrástla priemerná cena bývania o 6 % nad hodnotu dlhodobého priemeru a má rásť aj do konca roka. V súčasnosti tak jeden štvorcový meter bývania stojí približne 1 295 €, pričom samozrejme existujú regionálne rozdiely.  Tento stav má na svedomí jednak pretrvávajúci „hypotekárny boom“, veď koncom septembra 2016 prekročil počet zmlúv na hypotekárne úvery hranicu 200 000, ale aj iné faktory ako je rast ekonomiky, zvyšovanie platov či stále veľký záujem Slovákov o bývanie vo vlastnom dome či byte.

Žiadna lacnejšia nehnuteľnosť však nie je zadarmo, teda ak neberieme do úvahy dary a dedenie, no väčšina ľudí také šťastie nemá, takže finančné prostriedky hrajú pri obstarávaní nehnuteľnosti dôležitú úlohu. Tí, ktorí sa nechcú zadĺžiť až do dôchodku hľadajú aj iné cesty ako získať vhodnú nehnuteľnosť s vynaložením čo najmenej financií. Jedným z riešení by  tak mohla byť aj kúpa nehnuteľnosti vydražením alebo z exekučného predaja. Takýto spôsob nákupu však „nie je pre každého“, keďže ide vlastne o nedobrovoľnú stratu majetku iných ľudí. Dražba aj exekúcia bytu či domu teda má svoje špecifiká, niektoré sú uvedené v ďalšej časti článku, podrobnosti určite poskytnú spoločnosti, ktoré sa na túto formu obchodovania s nehnuteľnosťami špecializujú.

Dražba nehnuteľnosti

Človek, ktorého sa dražba  nedotýka alebo nepracuje v oblasti realitného trhu či priamo v dražobnej spoločnosti má asi málo informácií o tom ako prebieha dražba aj o jednotlivých pojmoch, ktoré sa pritom používajú. Všetko je upravené zákonom, ale aspoň v stručnosti základné definície:

Dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom  licitátor vyzýva osoby na podávanie cenových ponúk a pri ktorom prejde na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku právo k predmetu dražby.

Dražobník je osoba s oprávnením na organizovanie dražby.

Oznámenie o dražbe obsahuje všetky informácie o dražbe vrátane popisu stavu nehnuteľnosti, jej ocenenia znalcom, vyvolávaciu cenu, spôsob zloženia zábezpeky, dátum a čas obhliadky… Toto oznámenie musí dražobník zverejniť minimálne 30 dní pred začiatkom dražby v Obchodnom vestníku, no býva zverejnené aj v rôznych printových médiách a na internetových stránkach dražobných spoločností.

Dražobná zábezpeka predstavuje finančné prostriedky, ktoré je potrebné zložiť pred vstupom do procesu draženia.

Vydražiteľ je účastník dražby, ktorému bol udelený príklep licitátorom a na ktorého po uhradení ceny vydraženej nehnuteľnosti prechádzajú vlastnícke práva k predmetu dražby. Dražobník vydá dražiteľovi písomné potvrdenie o nadobudnutí vlastníctva k nehnuteľnosti.

Ak záujemcu o kúpu nehnuteľnosti niektorá dražobná ponuka „osloví“, môže v prípade úspechu získať byt alebo dom naozaj lacnejšie ako bežnou kúpou. Nie je to však úplne jednoduchý proces, takže sa určite oplatí osloviť dražobnú spoločnosť, ktorá má obvykle v ponuke viacero nehnuteľností a získať o nich detailnejšie informácie, vrátane osobnej obhliadky. Na rozdiel od kúpy napr. cez súkromnú osobu alebo aj realitnú kanceláriu je v prípade kúpy nehnuteľnosti na dražbe zaistené, že sa jedná o legálnu kúpu „čistej“ nehnuteľnosti, nezaťaženej žiadnou ťarchou a zvyčajne v cene pod štandardnou cenovou hladinou.

Exekúcia predajom nehnuteľnosti

Po novelizácii Exekučného poriadku už nemožno vykonávať exekúciu predajom nehnuteľnosti ak sa jedná o vymoženie tzv. „drobného“ dlhu do 2 000 €. Pristupuje sa k nej až ako k poslednej možnosti vymôcť dlh. Vykoná ju poverený exekútor, ktorý vydá exekučný príkaz a zabezpečí všetky zákonné úkony smerom k veriteľovi a dlžníkovi. Zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku na cenu nehnuteľnosti a následná exekúcia je vykonaná dražbou.

V tomto prípade sa jedná o nútenú dražbu, ktorú vykonáva exekútor a ktorá podlieha súdnemu konaniu. Na rozdiel od dobrovoľnej dražby je tu rozdiel aj v dražobnej zábezpeke, z ktorej sa môžu financovať náklady dražby v prípade jej zmarenia t. j. ak vydražiteľ včas neuhradí dohodnutú cenu nehnuteľnosti, ktorú v dražbe získal.

Lacnejšia nehnuteľnosť. O novelizácii Exekučného poriadku už nemožno vykonávať exekúciu predajom nehnuteľnosti ak sa jedná o vymoženie tzv. „drobného“ dlhu do 2 000 €. Pristupuje sa k nej až ako k poslednej možnosti vymôcť dlh. Vykoná ju poverený exekútor, ktorý vydá exekučný príkaz a zabezpečí všetky zákonné úkony smerom k veriteľovi a dlžníkovi.

Lacnejšia nehnuteľnosť

Záverom

Pojem dražba zvyčajne vyvoláva zmiešané pocity. Na jednej strane nepríjemné, pretože prísť o strechu nad hlavou je naozaj nezávideniahodné a stresujúce. Na druhej strane je to však možnosť získať do vlastníctva nehnuteľnosť za menej peňazí a bez rizika, že kúpite byt či dom s ťarchou resp. bremenom, o ktorých vás predávajúci „zabudli“ informovať.


Ako možno kúpiť nehnuteľnosť lacnejšie?

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia