Komu požičiava SZRB?


 Podľa nedávno zverejnených štatistických údajov dosiahla Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) ku koncu septembra tohto roku čistý zisk takmer 7 miliónov eur, čo zároveň predstavuje medziročný nárast viac ako 17 %. Nakoľko táto banka vo všeobecnosti nepatrí k úplne bežne známym finančným inštitúciám bude možno vhodné ozrejmiť, kto využíva jej služby resp. kto môže z tejto banky získať úver či podporu.

SZRB – história

Podľa údajov, ktoré subjekt poskytuje na svojej internetovej stránke, SZRB vznikla na Slovensku v roku 1991 pod názvom Slovenská záručná banka š. p. ú. V roku 1997 došlo k zmene a od vtedy vystupuje ako  Slovenská záručná a rozvojová banka, ktorá sa následne v roku 2002 pretransformovala zo štátneho peňažného ústavu na akciovú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu. V období pred naším vstupom do Európskej únie sa zameriavala hlavne na pomoc agrosektoru a na environmentálne projekty. V ďalších rokoch rozšírila svoju činnosť o financovanie projektov zo štrukturálnych fondov únie, poskytovanie úverov pre malých podnikateľov aj zriaďovanie vkladových produktov, poskytovanie bankových záruk a iné úverovanie. Základné informácie o niektorých vybraných úveroch sú uvedené nižšie, podrobnejšie informácie možno získať napr. na www.szrb.sk/sk/uvery/.

Úverové produkty banky

Portfólio SZRB v oblasti úverovania je tvorené bežnými úvermi typu priamy úver, kontokorentný úver, mikroúver, ale aj špecifickými úvermi hlavne pre poľnohospodárov, pre mladých podnikateľov, pre ženy podnikateľky a banka má k dispozícii aj úvery na obnovu bytového fondu a úver na prefinancovanie projektovej prípravy pre čerpanie fondov únie. Úročenie týchto produktov je naviazané na variabilnú úrokovú sadzbu EURIBOR + odchýlka (EURIBOR = medzibanková referenčná sadzba v rámci hospodárskej a menovej únie, zavedená od roku 1999) a tiež na pevnú úrokovú sadzbu fixovanú na určité časové obdobie.

POĽNOúver

Už z názvu je zrejmé, že ide o produkt určený pre agrosektor, konkrétne je to prekleňovací prevádzkový úver pre fyzické a právnické osoby alebo samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí majú nárok na priame platby vyplácané z platobnej agentúry. Jeho minimálna výška je 3 tisíc eur, čerpanie aj splácanie podľa individuálneho nastavenia – jednorazové alebo postupné, nutné je úver zaručiť.

Úver Pôda

Je to typ dlhodobého investičného úveru na odkúpenie poľnohospodárskej pôdy do vlastníctva prvovýrobcov. Doba jeho splatnosti od 5 do 15 rokov, veľkosť si možno vybrať z intervalu 3 000 € – 330 000 €, žiadateľ však musí preukázať aj vlastné zdroje vo výške minimálne 20 % a zabezpečiť úver pôdou, nehnuteľným majetkom alebo inou bankou akceptovateľnou formou.

MIKROúver

Tento produkt má formu priameho úveru hlavne pre mladých a začínajúcich podnikateľov, ktorí ale na rozdiel od vyššie uvedených produktov nemusia podnikať len v oblasti poľnohospodárstva. Je určený na financovanie prevádzkových aj investičných podnikateľských potrieb. Jeho parametre sú:

  • veľkosť od 5 000 € do 50 000 €
  • doba splatnosti v rozsahu 3 – 7 rokov (záleží od typu úveru)
  • splácanie v mesačných alebo štvrťročných splátkach
  • zaručenie nehnuteľným majetkom, zmenkou…

SZRB – súčasnosť

Slovenská záručná a rozvojová banka nasadila do svojej ponuky úverov od 1. septembra 2018 nový produkt EÚver – ROZVOJ, ktorý môže byť zaujímavou finančnou pomocou pre malých a stredných podnikateľov. Nie je viazaný na žiadnu špecifickú oblasť podnikania, ak subjekt zapísaný v živnostenskom alebo obchodnom registri splní dané podmienky t.j. má menej než 250 zamestnancov, vlastní min 25 % majetku, nemá žiadne odvodové a daňové záväzky vo štátu, môže sa uchádzať o tento zvýhodnený úverový produkt. Získané prostriedky môže využiť na financovanie prevádzky aj ako investičný stimul jednorazovo, prípadne čerpať postupne.

Parametre úveru:

  • max výška 1 milión eur
  • doba splatnosti 1 až 10 rokov
  • mesačné bezhotovostné splátky
  • výška úrokovej sadzby a poplatky zohľadňujú podmienky schémy pomoci „de minimis“
  • nutné zabezpečenie úveru

Hoci ani na poskytnutie tohto úveru nie je žiadny právny nárok „za pokus to stojí“, pretože náklady na získanie finančných prostriedkov sú nižšie ako pri bežnom úvere z komerčných bánk.

SZRB sa zapojila aj do nového projektu s UniCredit Bank SIH (Slovak Investmen Holding) a v rámci intenzívnejšej  podpory malého a stredného podnikania chcú poskytnúť do r. 2023 zvýhodnenú  finančnú pomoc pre vyše 600 subjektov, pričom žiadosti možno podávať už tento rok.


Komu požičiava SZRB?

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia