Exekúcia, exekučné konanie, exekučný poriadok


Exekúcia, exekučné konanie a exekučný poriadok. V súčasnosti na Slovensku tieto pojmy dosť rezonujú. Jednak preto, že nadobudla účinnosť nová novela Exekučného poriadku (EP) a aj preto, že exekučné konanie ohrozuje stále dosť veľkú skupinu obyvateľov.

Hoci už na tomto portáli existujú viaceré články na túto tému, stačí kliknúť, možno aj nasledujúce informácie prispejú k lepšej orientácii v tejto nie najpríjemnejšej životnej oblasti. Začíname teda prvým z troch článkov, nasledovať budú informácie o novele EP a o osobnom bankrote.

V krátkosti základné pojmy

Podrobnejší výklad pojmov je v kompetencii legislatívcov, právnych expertov, advokátov a ich vyjadrenia sú k dispozícii v knižných publikáciách aj na internetových stránkach, takže tu sú len stručné definície.

Exekúcia – nútený výkon rozhodnutia

Exekútor – štátom určená osoba, poverená vykonávaním nútených súdnych rozhodnutí

Exekučné konanie – konanie o nútenom výkone súdnych a iných rozhodnutí, ktoré začína na návrh oprávneného

Exekučný poriadok – zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

Oprávnený – účastník konania, veriteľ

Povinný – účastník konania, dlžník

Od 1. 7.2016 je v prevádzke Centrálny register exekúcií, v ktorom možno nájsť informácie o aktuálne prebiehajúcich exekučných konaniach (pre exekútorov a príslušnú verejnú správu je prístup k údajom bezplatný, pre ostatných je nutná k nahliadnutiu registrácia a tiež uhradenie administratívneho poplatku)

Od 1. 7.2016 je v prevádzke Centrálny register exekúcia, v ktorom možno nájsť informácie o aktuálne prebiehajúcich exekučných konaniach (pre exekútorov a príslušnú verejnú správu je prístup k údajom bezplatný, pre ostatných je nutná k nahliadnutiu registrácia a tiež uhradenie administratívneho poplatku)

O exekúciách

 • od 1. 7.2016 je v prevádzke Centrálny register exekúcií, v ktorom možno nájsť informácie o aktuálne prebiehajúcich exekučných konaniach (pre exekútorov a príslušnú verejnú správu je prístup k údajom bezplatný, pre ostatných je nutná k nahliadnutiu registrácia a tiež uhradenie administratívneho poplatku)
 • podľa štatistických údajov vzrástol v SR počet vykázaných exekúcií o 500 % (v r. 2000 bolo cca 60 tisíc exekúcií vybavených súdnymi exekútormi, v r. 2015 už viac než 295 tisíc)
 • sociálna poisťovňa eviduje aj zvýšený počet exekúcií voči poberateľom dôchodkov (od r. 2014 sa zvýšil z 28 tisíc na 34 tisíc koncom r. 2016)
 • celkový trend počtu exekúcií má však za posledné dva roky klesajúcu úroveň, čo je aj výsledkom už prijatých zmien v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov, obmedzenia právomocí rozhodcovských súdov (ich služby radi využívali hlavne nebankové spoločnosti pri vymáhaní svojich pohľadávok), sprísnenia kontroly exekučných konaní…

O exekučnom konaní

 • začiatkom tohto procesu je deň, kedy bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie, no vlastný výkon exekúcie začína až udelením súdneho poverenia
 • exekútor musí upovedomiť povinného (dlžníka) o začatí exekúcie doručením rozhodnutia do vlastných rúk
 • po uplynutí lehoty na vznesenie námietok alebo po právoplatnom rozhodnutí súdu o námietkach, vydá exekútor exekučný príkaz
 • v rámci exekučného konania existujú veci alebo práva, ktoré exekúcii nepodliehajú, sú z nej vylúčené a ktorých exekúcia je neprípustná, napr. bežné súčasti odevov, bielizeň, obuv, študijná literatúra, detské hračky, snubný prsteň, hotovosť do 99,58 €… (podrobný popis je obsiahnutý v Exekučnom poriadku)

O exekučnom poriadku

 • tento poriadok upravuje postavenie, činnosť a samosprávu súdnych exekútorov aj činnosť a procesný postup exekučného súdu a ďalších subjektov exekučného konania
 • je súhrnom právnych noriem verejnoprávneho charakteru, nútený výkon rozhodnutí podľa ExP je považovaný za súčasť základného práva na súdnu ochranu
 • v poslednej novele ExP je obsiahnutých viacero zmien, týkajúcich sa všetkých účastníkov exekučného procesu, podrobnejšie informácie budú zverejnené v článku „Čo prináša novela ExP“ na tomto portáli – už čoskoro…

Exekúcia, exekučné konanie, exekučný poriadok
4.7 (93.33%) 3

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia