Exekúcia a ako sa brániť voči exekučnému konaniu


Už len samotný titulok môže vyvolať u ľudí nepríjemné pocity a čo potom, keď sa nás to naozaj dotýka? Určite však nepomôže len meditovať o probléme, ale hlavne podniknúť kroky na jej odvrátenie alebo vyriešenie. Vždy sa však lepšie rieši taký problém, ktorému rozumieme. Exekučné konanie je legislatívne upravené zákonom, takže na začiatok sa asi hodí vysvetlenie základných pojmov.

Exekúcia je zákonom odobrený zásah do majetkovej alebo osobnej integrity povinnej osoby (dlžníka). Jednoducho povedané, je to nútený výkon rozhodnutia v prípade, ak neboli splnené záväzky dobrovoľne (a bez ohľadu na to, či ste len zabudli zaplatiť alebo nemali peniaze na zaplatenie a bez ohľadu na to, či sa jedná o dlh 5 € alebo 50 000 €).

Exekútor je štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie núteného výkonu súdnych aj iných rozhodnutí.

Exekučný titul je rozhodnutie, na základe ktorého možno vykonať exekúciu. Môže to byť vykonateľné rozhodnutie súdu, notárska zápisnica ale aj platobný výmer.

Priebeh exekúcie: ak povinný (dlžník) nesplní svoju povinnosť riadne a včas, oprávnený (veriteľ) sa môže obrátiť na exekútora. Ten následne požiada súd spolu s exekučným titulom o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie. Súdom poverený exekútor potom upovedomí povinného o začatí exekúcie a spôsobe jej vykonania.

euro-447214_640

Exekučný príkaz: ak povinný neuhradí záväzok ani po doručení upovedomenia a v stanovenej lehote nepodá námietky, exekútor vydá exekučný príkaz na vykonanie exekúcie niektorým zo zákonných spôsobov. Ak je podkladom na exekúciu exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:

 • zrážkami zo mzdy a z iných peňažných príjmov,
 • prikázaním pohľadávky (ide vlastne o zablokovanie bankového účtu, podľa súčasne platnej legislatívy je to však už možné len do výšky neuhradenej sumy a nie je možné zablokovať všetky prostriedky na účte tak, ako tomu bolo v minulosti),
 • predajom hnuteľných vecí a cenných papierov,
 • predajom nehnuteľnosti a predajom firmy.

Záleží na exekútorovi, ktorý spôsob si vyberie, ale v rámci exekučného konania existujú veci alebo práva, ktoré exekúcii nepodliehajú, sú z nej vylúčené alebo na ktoré je exekúcia neprípustná (bežné súčasti odevov, hračky, školské potreby, hotovosť do 99,58 €…). Každý spôsob exekúcie je však nepríjemný pre dlžníka a príjemný pre exekútora, ktorý má za svoju činnosť naozaj nadštandardne zaplatené. Aj preto je potrebné využiť všetky legálne možnosti na to, aby k exekúcii nedošlo.

Pôžičky a exekúcia

Naozaj je možné, aby nesplácanie pôžičky skončilo exekúciou? Žiaľ áno, dokonca je to jav dosť častý. Mnoho žiadateľov si v tej radosti, že získali financie na kúpu plazmového televízora alebo na exotickú dovolenku či nový motocykel neuvedomí, že pôžičku bude treba aj vrátiť. Mnoho spoločností na finančnom trhu ponúka splátkový predaj ,revolvingový úver alebo úverovú kreditnú kartu. Aj malá suma pôžičky sa môže výrazne preplatiť, ak je zmluva o pôžičke uzatvorená na dlhšiu dobu splatnosti a s vysokou úrokovou sadzbou – to si však spotrebiteľ často neuvedomuje a začne ho to zaujímať až vtedy, keď nastanú problémy so splácaním. Poskytovatelia sa začnú domáhať vrátenia svojich peňazí a kolotoč problémov sa roztočí. A má vôbec dlžník šancu uchrániť sa pred exekúciou? Odpoveď je jednoznačná, určite by sa mal o to aspoň pokúsiť, ak nechce prísť (v tých najhorších prípadoch) o celý majetok.

Brániť sa oplatí

Podľa právnych poradcov na strane spotrebiteľa je dôležité nebrať na ľahkú váhu už prvé upomienky a upozornenia o nesplácaní záväzku. Ak je už exekúcia začatá, potom sa odporúča:

 • podať námietky voči exekúcii do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, námietky musia byť podložené dôkazmi (napr. nemorálne zmluvné podmienky, úrok prevyšujúci zákonom povolený strop…),
 • namietať proti trovám exekúcie, exekútor musí uviesť predbežné trovy exekúcie a upovedomiť aj o ďalších trovách, do 3 dní možno ich výšku namietať a jedná sa o nemalé sumy, ktoré však musia byť v súlade s vyhláškou o odmenách a náhradách exekútorov,
 • podať návrh na odklad a zastavenie exekúcie do 14 dní a žiadať, aby súd exekúciu zastavil. Kým súd nerozhodne, exekútor môže len zabezpečiť majetok, ale nesmie ho predávať a možno tiež v tomto období dlh splatiť alebo sa dohodnúť na uzatvorení splátkového kalendára (ak s tým oprávnený t.j. veriteľ bude súhlasiť),
 • zvážiť aj  odbornú pomoc niektorej z kancelárií Centra právnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Najlepšie je vyhnúť sa problémom

Na problémy so splácaním spotrebiteľských úverov už doplatilo veľa ľudí, ktorí z rôznych príčin zostali doslova na mizine. Záverom preto niekoľko poznatkov, ktoré by sa mohli hodiť:

 • uvedomiť si, že platí staré známe: žiadna pôžička nie je pre žiadateľa výhodná,

(ak si chcem požičať, dokážem aj splácať?)

 • podrobne sa oboznámiť so zmluvou o pôžičke, poradiť sa s blízkymi alebo hlavne pri vyšších sumách využiť aj odborné služby,
 • ak ide o spotrebiteľský úver alebo on-line pôžičku posúdiť tiež možnosť do 14 dní odstúpiť od uzatvorenej zmluvy,
 • komunikovať s veriteľom už pri prvých problémoch so splácaním, prípadne včas dohodnúť nový splátkový kalendár (aj veriteľ má záujem na vrátení požičaných peňazí),
 • ak sú od spotrebiteľa vymáhané neprimerané plnenia ako dodatočné poplatky mimo zmluvy, zvýšené úročenie v priebehu doby splatnosti, zvážiť podanie na súd ohľadom vyhlásenia neplatnosti zmluvy ( v tom prípade môže súd určiť pôžičku za bez úročnú a bez poplatkov),
 • nerezignovať na vlastnú obranu a neprestať sa brániť.

 


Exekúcia a ako sa brániť voči exekučnému konaniu
4 (80%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia