Dostali ste výpis bankových poplatkov?


V bežnom živote sa stretávame s množstvom rôznych poplatkov – poštové, súdne, notárske, colné, zdravotnícke, školské … a samozrejme aj bankové poplatky. Ich výška býva často diskutovanou témou, veď na takýto „odliv“ našich peňazí sme dosť citliví a tí, ktorí majú záujem o racionálnejšie spravovanie svojich osobných financií si možno aj rozanalyzujú ročný výpis bankových poplatkov. Tento typ informácií zasielajú banky svojim klientom po prvý krát, takže je možno vhodné ozrejmiť čo je jeho obsahom a komu bude doručený.

Bankové poplatky

Tejto téme už bolo venovaných viacero článkov aj na tejto webovej stránke napr. Bankové poplatky, Banky zas aktualizovali svoje sadzobníky poplatkov a pod. Ich zvyšovanie aj tri krát za rok už ani neprekvapuje a spoplatňovanie bankových operácií hlavne priamo v kamenných pobočkách sa stále rozširuje. Nezaostávajú však ani ceny za iné služby, priplácame si za notifikácie cez SMS alebo aj za niektoré online transakcie. Objektívne však treba poznamenať, že to nie je len svojvôľa finančných domov a ich snaha vytvoriť čo najvyšší zisk, ale aj  existujúce ekonomické a spoločenské prostredie, ktoré ovplyvňujú konanie bánk.

Aj keď to naši legislatívci  neradi pripúšťajú, nová dvojnásobná výška bankového odvodu má negatívny dopad nielen na hospodárenie v bankovom sektore, ale v konečnom dôsledku to pocítia všetci klienti – fyzické aj právnické osoby využívajúce bankové služby. Jedna z našich najväčších bánk už priznáva, že zvyšuje poplatky aj preto, že sa zvýšil bankový odvod. Začiatkom nového roka už väčšina bánk upravila resp. avizovala úpravu sadzobníka poplatkov smerom nahor a finanční analytici tiež predpokladajú zhoršený prístup klientov k úverovým produktom. Národná banka Slovenska zas reorganizuje svoju činnosť a podobne ako niektoré komerčné banky avizuje aj prepúšťanie svojich zamestnancov.

Ročný výpis poplatkov

Zákon o platobných službách ukladá bankám poslať svojim klientom, ktorí majú v banke zriadený bežný alebo sporiaci účet aspoň raz ročne výpis bankových poplatkov. Podnikateľských ani iných účtov sa táto povinnosť netýka, platí len pre užívateľov osobných účtov. Banky začali so zasielaním týchto výpisov už koncom minulého roka, takže prvé výpisy už majú niektorí klienti k dispozícii a to za obdobie od  5.9.2018 do 31.12.2018. Ďalšie výpisy už budú zasielané za kompletný kalendárny rok a nakoľko sa jedná o implementáciu európskej smernice, formát výpisu poplatkov je jednotný pre všetky štáty Európskej únie.

Čo výpis obsahuje?

Aj keď by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že ide o opakované informácie, pretože podobný obsah má mesačný výpis z účtu, nie je tomu tak.  Výpis poplatkov je iný, podrobnejší, transparentnejší a musí obsahovať:

  • celkovú sumu uhradených poplatkov
  • rozpis poplatkov za vedenie účtu a za prevedené finančné transakcie
  • poplatky za jednotlivé služby aj celkovú sumu za balík služieb
  • prehľad uhradených a pripísaných úrokov aj výšku úrokovej sadzby a celkovú sumu úverových úrokov a pripísaných úrokov.

Jedná sa teda o viaceré informácie, ktoré možno následne využiť. Poplatky v bankách majú stále stúpajúci trend a aj na základe ich ročného výpisu možno prehodnotiť, či nie je napríklad vhodnejšie aktívnejšie využívať svoj osobný účet a dopracovať sa k bezplatnému účtu alebo zvážiť zmenu banky. Analýza obsahu doručeného výpisu poplatkov sa nám môže aj celkom oplatiť a prejaviť vo finančnej úspore osobných financií.


Dostali ste výpis bankových poplatkov?

Podobné recenzie

banner-hyperia