Domácka práca, telepráca, home office – sú medzi nimi rozdiely?


Ešte v nedávnej minulosti sa s vyššie uvedenými termínmi málokto stretol, no doba sa výrazne zmenila. Od začiatku pandémie Covid – 19 sú to už celkom preferované spojenia. Niektorí ľudia takto pracujú aj rok, a tak bolo a je nutné dôslednejšie legislatívne ukotviť a stanoviť v Zákonníku práce aj inštitút práce z domu. Na Slovensku teda vstupuje od 1. marca 2021 do platnosti novela zák. č. 311/2001 Z .z. a čo mení resp. upravuje?

Definícia pojmov

Aj keď sú pojmy práce z domu na prvý pohľad podobné, nie je tomu celkom tak a odlišujú sa napr. typom pracovného vzťahu, určením pracovného času a podobne.

Podľa § 52 Zákonníka práce je práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, no vykonáva sa pravidelne v rozsahu stanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca domácka práca alebo telepráca, ak sú pri nej používané informačné technológie, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku. Niekedy sa možno v súvislosti s vyššie uvedenými prácami stretnúť aj s pojmom tzv. trvalý home office. Home office je totiž podobný spôsob práce, ktorá je tiež vykonávaná z domu, prípadne z iného dohodnutého miesta, no nejedná sa o pravidelnú prácu, spájanú aj s pojmom tzv. dočasný home office.

Niektoré rozdiely

  • domácka práca alebo telepráca musí byť medzi zamestnancom a zamestnávateľom upravená formou pracovnej zmluvy
  • v pracovnej zmluve je obvykle dohodnuté kde bude práca vykonávaná a v akom rozsahu
  • ak si zamestnanec dohodne, že bude sám rozvrhovať svoj pracovný čas musí počítať s odchýlkami od bežnej pracovnej zmluvy napr. takémuto zamestnancovi už nepatria príplatky za prácu nadčas, vo sviatok, pri osobných prekážkach v práci…
  • zamestnávateľ však zabezpečuje potrebné technické a programové zabezpečenie a uhrádza preukázateľne zvýšené výdavky spojené s používaním vlastného zariadenia a predmetov, potrebných na výkon práce z domu
  • zamestnávateľ umožňuje zamestnancovi pracujúcemu z domácnosti aj prístup na svoje pracovisko za účelom stretnutia s kolegami, konzultácie alebo prístup k prehlbovaniu kvalifikácie
  • home office je práca príležitostná, napríklad na niekoľko dní alebo pri mimoriadnych okolnostiach, na vykonávanie ktorej stačí len dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, prípadne dodatok k pracovnej zmluve
  • pracovný čas rozvrhuje zamestnávateľ a zamestnanec má nárok na príplatky ku mzde ako pri bežnom pracovnom pomere
  • od apríla 2020 môže v čase vyhláseného núdzového stavu zamestnávateľ takýto typ práce aj povinne nariadiť.

Aj práca z domu má svoje pre a proti

Je zrejmé, že nie každý zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť na niektorom type „práce z domu“. Domácka práca, telepráca, home office sa zdajú byť pre niektorých, ktorým to ich zamestnanie nedovoľuje, že pracovať takýmto spôsobom je viac pohodlné, výhodné, no všetko má svoje pozitíva a negatíva. Pri každom type práce totiž zamestnávateľ vyžaduje splnenie daných úloh, vyrobenie produktu, poskytnutie služieb, takže ak chce zamestnanec výplatu, musí prácu vykonať – či už z domácnosti alebo z pracoviska. A pre niekoho môže byť pobyt na pracovisku a práca spolu s kolegami príjemnejšia ako samostatná práca z vlastnej obývačky.


Domácka práca, telepráca, home office – sú medzi nimi rozdiely?

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia