Čo sa mení snovou výškou životného minima?


Podľa platného zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime (ŽM) sa každoročne menia sumy ŽM k 1.júlu bežného roka. Pri určovaní novej výšky ŽM sa berú do úvahy aktuálne sumy ŽM, ktoré sa následne vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Štatistický úrad SR určil jeho výšku za posudzované obdobie na 1,015, takže ŽM aj ostatné súvisiace veličiny sú pre obdobie od 1. 7.2021 do 30.6.2022 prepočítané touto hodnotou.

Dátumy sú dôležité

Niektoré veličiny, ktorých výšku ovplyvňuje nová suma životného minima sa menia už od júla 2021, na niektoré „prilepšenia“ si bude nutné počkať až do 1.januára 2022. Čaká to napr. rodičovský príspevok, rodinný prídavok aj daňový bonus na dieťa. Na druhej strane sa už skôr môžu potešiť ľudia, ktorých sa dotýka zmena tzv. nepostihnuteľnej sumy – konkrétnejšie informácie sú uvedené nižšie.

Čo platí od 1.júla 2021?

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Mesačné sumy boli upravené nasledovne:

 • 218,06 € ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu (do 30.6.2021 to bolo 214,83 €)
 • 152,12 € ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • 99,56 € ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Niektoré ďalšie veličiny naviazané na ŽM:

 • základná nepostihnuteľná suma, ktorá musí zostať pri exekučných zrážkach je dorovnaná na výšku ŽM t. j. 218,06 €
 • suma, nad ktorou sú zrážky  bez obmedzenia je 327,09 €
 • max suma mesačnej odmeny občana evidovaného na ÚP je rovná výške ŽM
 • ak chce osoba požiadať o predčasný dôchodok, výška jeho starobného dôchodku musí presiahnuť 261,67 € t. j. 1,2 násobok ŽM

Čo bude platiť až od 1.januára 2022?

V tomto termíne sa zmenia  hlavne sumy týkajúce sa dane z príjmov, daňového bonusu na dieťa, rodičovského príspevku, prídavku na deti:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa zvýši na 4 579,26 € ročne (pre obdobie od 1.1. 2022 do 31.12.2022)
 • daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka nepresiahnu 2 289,63 € alebo daň je nižšia než 17 €
 • rodičovský príspevok sa zvyšuje na 280 € – ak rodič nepoberal materské resp. na 383,80 € – ak rodič materské poberal (rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, materské poskytuje Sociálna poisťovňa)
 • prídavok na dieťa bude mesačne vo výške 25,88 € 
 • mesačný daňový bonus bude po novom odstupňovaný podľa veku dieťaťa: do 6 rokov 47,14 €, od 6 do 15 rokov 43,60 €, nad 15 do 25 rokov 23,57 €.

Daňový bonus na dieťa a prídavok na dieťa sú rozdielne kategórie

Na prvý pohľad možno vyznievajú uvedené pojmy podobne, na obidve veličiny tiež vplýva zmena výšky životného minima, no sú medzi nimi nezanedbateľné rozdiely.

Čo je daňový bonus na dieťa?

Toto daňové zvýhodnenie upravuje zákon o dani z príjmov a pre fyzickú osobu  predstavuje možnosť znížiť si svoju daňovú povinnosť. Nutné je však splniť viaceré podmienky, napr.:

 • zdaniteľné príjmy daňovníka musia byť aspoň vo výške 6 – násobku aktuálnej minimálnej mzdy (v r.2021 nad  3 738 €)
 • uplatniť si bonus možno len na dieťa, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti (vlastné, osvojené) a je vo veku do 25 rokov
 • bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov
 • nárok na bonus musí byť preukazovaný, dokumentovaný
 • zamestnanec si môže bonus uplatniť mesačne alebo v ročnom zúčtovaní resp. podnikateľ si ho uplatní v daňovom priznaní

Čo je prídavok na dieťa?

Toto je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa:

 • vypláca sa mesačne, najdlhšie do 25. roku, ak dieťa spĺňa podmienky nezaopatrenosti (pripravuje sa na povolanie štúdiom)
 • oprávnenou osobou na poberanie prídavku je rodič resp. osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené (pri striedavej starostlivosti si môžu rodičia poberanie prídavku podeliť)

Aj z vyššie uvedeného je zrejmé, že zvýšenie sumy životného minima výraznejšie nezlepší životnú úroveň, veď napríklad inflácia bola v minulom roku okolo 2 %. Skôr teda možno povedať to známe: keď neprší aspoň kvapká. 


Čo sa mení snovou výškou životného minima?

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia