Ako podať hromadnú žalobu


Keď je človek v hmotnej núdzi a potrebuje rýchlo riešiť svoju nepriaznivú finančnú situáciu robí aj unáhlené rozhodnutia, neoverí si dostatočne dané skutočnosti a tým sa stáva ľahkým terčom pre podvodníkov na finančnom trhu. Podvodníci s pôžičkami sú často veľmi kreatívni, využijú psychické napätie a časovú tieseň v ktorej sa človek nachádza, sľubujú výhodné podmienky, stačí len uhradiť „poplatok potvrdzujúci záujem o pôžičku“, ktorý bude samozrejme neskôr považovaný za prvú splátku. Na prvý pohľad to možno znie normálne, žiaľ realita je taká, že človek po zaplatení nedostane žiadnu pôžičku a stratí aj ďalšie peniaze. Ich vrátenie je prakticky nevymožiteľné, ale za pokus to určite stojí. Ak sa jednalo napríklad o pôžičku ponúkanú na internete určite sa nájde viac takto postihnutých, ktorí sa môžu spojiť a podať hromadnú žalobu.

Čo je vlastne žaloba a aké sú jej náležitosti

Žaloba je právne definovaná ako procesný úkon žalobcu (v našom prípade podvedenej osoby), ktorý sa obracia na súd so žiadosťou o ochranu svojich porušených alebo ohrozených práv. Prostredníctvom žaloby sa poškodená strana domáha ochrany u súdneho orgánu. Občiansky súdny poriadok SR stanovuje náležitosti, ktoré musí žaloba obsahovať:

 1. Všeobecné náležitosti
 • označenie súdu, ktorému je žaloba určená
 • identifikácia osoby, ktorá žalobu podáva
 • označenie veci, ktorej sa žaloba týka
 • podpis žalobcu a dátum vyhotovenia žaloby
 1. Osobitné náležitosti
 • presná identifikácia účastníkov konania
 • pravdivý opis rozhodujúcich skutočností
 • označenie dôkazov, ktorými sa žalobca dovoláva
 • označenie toho, čoho sa žalobca domáha

Ako podať hromadnú žalobu

Znovu je potrebné postupovať podľa Občianskeho súdneho poriadku, takže ak je to len trochu možné, je vhodné využiť pre tento úkon právnické služby. Hromadná žaloba umožňuje skupine podvedených osôb viesť súdny proces proti rovnakému žalovanému. V jednom procese sú tak prejednávané obdobné nároky, pričom výsledok sporu je záväzný pre všetkých účastníkov. Za hromadné podanie sa považuje doručenie najmenej 10 podaní a to elektronickými prostriedkami, osobným doručením alebo podaním na pošte. Podmienkou je, že musí ísť o podanie doručené tomu istému súdu v ten istý deň a musí ísť o rovnakých účastníkov súdneho konania. Účastník konania podávajúci návrh na začatie súdneho konania hromadným podaním je povinný zaplatiť súdny poplatok. Za spracovanie hromadného podania je za každé podanie potrebné uhradiť poplatok vo výške 1 €. Ak podáva hromadnú žalobu napríklad 50 ľudí, treba uhradiť 50 € do podateľne príslušného súdu. A potom už len čakať a dúfať, že súdny proces bude rýchly a my ešte svoje peniaze niekedy uvidíme.

Radšej problémom predchádzať, ak už sú, treba ich čím skôr riešiť

Aj keď sa prevažná väčšina poskytovateľov pôžičiek správa korektne, nájdu sa aj takí, ktorých konanie sa vyznačuje podvodnými praktikami. Takže pri výbere subjektu, od ktorého si chceme požičať je vhodné:

 • overiť si úrokovú sadzbu, niektoré nebankové spoločnosti ponúkajú nemorálne úroky aj napriek tomu, že v súčasnosti je už legislatívne určený ich strop. Pri spotrebiteľských úveroch, ktorých je doba splatnosti do 1 roku je v súčasnosti maximálny povolený úrok 23,22 % p. a., pri dobe splácania 1 až 5 rokov 29,4 % a nad 5 rokov je najvyššia úroková sadzba 28,1 %. To znamená, že ak niekto ponúka expresnú pôžičku s úrokom nad 30 % podvádza a nedodržiava zákon.
 • či je v zmluve o pôžičke zakotvená tzv. rozhodcovská doložka. Ak áno, v prípade sporu nebude rozhodovať legitímny súd ale rozhodcovský, ktorý je skoro vždy prepojený s poskytovateľom pôžičky, takže jeho rozhodnutie je vopred jasné – v neprospech klienta. S týmto často súvisí aj nutnosť podpísať bianko zmenku, ktorej splatnosť je plne v rukách poskytovateľa a jej podpísanie je pre klienta vysoko rizikové.
 • ak zmluva obsahuje vyššie uvedené skutočnosti, je lepšie od nej do 14 dní odstúpiť.

Ak sme však už pôžičku získali a ak poskytovateľ vymáha neprimerané plnenie napr. dodatočné skryté poplatky, treba sa obrátiť na súd v mieste svojho trvalého bydliska a žiadať, aby určil neplatnosť zmluvy.

Ak ste dostali zo súdu platobný rozkaz, treba v lehote do 15 dní podať odpor a požiadať o zrušenie platobného rozkazu.

Ak vám doručia rozhodcovský rozsudok, máte právo do 30 dní podať na súd návrh na jeho zrušenie a požiadať o odklad jeho vykonateľnosti.

V prípade exekučného príkazu žiadajte zastaviť exekučné konanie.

Pri riešení týchto problémov je možné obrátiť sa aj na Centrum právnej pomoci na www.legalaid.sk alebo Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a tiež na občianske združenia, pôsobiace v oblasti práv spotrebiteľov.


Ako podať hromadnú žalobu
5 (100%) 1

banner-hyperia