Ako hospodária DSS a DDS ?


Najprv objasnenie skratiek: DSS = Dôchodková správcovská spoločnosť a DDS = Doplnková dôchodková spoločnosť. Téma dôchodok je momentálne skloňovaná zo všetkých strán, hlavne však v súvislosti so „zastropovaním“ veku odchodu na dôchodok. Stav, kedy ani pracujúci človek vo veku okolo 60 rokov presne nevie kedy dovŕši dôchodkový vek je naozaj ťažko akceptovateľný. Zostáva len dúfať, že naši legislatívci sa konečne zhodnú a niečo zmysluplné čoskoro uzákonia. Bez ohľadu na uvedené skutočnosti je však určite nutné riešiť si zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na dôchodok čo najskôr. Máme k tomu k dispozícii niekoľko možností – rôzne piliere dôchodkového zabezpečenia.

Dôchodkové piliere

Prvý pilier predstavuje povinné zákonné poistenie, ktoré spravuje a následne aj vypláca dôchodok štátna Sociálna poisťovňa.

Druhý dôchodkový pilier je kapitalizačný, každý si sporí na osobnom účte a výška vyplácaného dôchodku závisí od skutočne zaplatených príspevkov počas celej doby sporenia a od ich zhodnotenia. Vstup do tohto piliera je dobrovoľný, podmienkou vstupu je vek do 35 rokov a sporiteľ si môže vybrať niektorú z Dôchodkových správcovských spoločností.

Tretí pilier je tak isto dobrovoľný, kapitalizačný a výška budúceho dôchodku vyplácaného z toto piliera je tiež individuálna, v závislosti od skutočne nasporených prostriedkov. Finančné prostriedky spravujú Doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Dôchodková správcovská spoločnosť

Pôsobenie DSS upravuje zákon o starobnom dôchodkovom sporení, podľa ktorého je DSS akciová spoločnosť so sídlom na území SR, ktorej predmetom činnosti je vytváraniespráva dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska. Správou dôchodkových fondov sa pritom rozumie: riadenie investícií, zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania DSS, vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov, vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku…

DSS vytvára a spravuje

  • jeden rastový dôchodkový fond
  • jeden vyvážený dôchodkový fond
  • jeden konzervatívny dôchodkový fond

Tieto dôchodkové fondy sa odlišujú formou investovania, mierou rizika, vytvoreným portfóliom a vytvárané sú na dobu neurčitú. Podľa štatistických údajov, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke NBS dosiahli v minulom roku najvyšší výnos fondy Poštovej banky PROSPERITA akciový negarantovaný  11,52 %  a PERSPEKTIVA indexový negarantovaný 6,66 %. Z garantovaných fondov to bol GARANT dlhopisový fond Allianz s hodnotou 0,53 % a SOLID dlhopisový garantovaný fond, ktorý spravoval AEGON s hodnotou 0,08 %. V rámci päťročného obdobia sa najvyššie výnosy garantovaných fondov pohybovali v rozmedzí 2,67 % – 0,64 %, no viaceré takéto fondy skončili aj v mínusovom pásme.

Doplnková dôchodková spoločnosť

V zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení je uvedené, že DDS je akciová spoločnosť so sídlom na území SR, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania  doplnkového dôchodkového sporenia na základe povolenia od NBS. Správa doplnkového dôchodkového fondu zahrňuje výber príspevkov, riadenie investícií, s tým súvisiacu administráciu a marketing. Sporiteľmi môžu byť fyzické osoby aj zamestnávatelia a po splnení podmienok je vyplácaný sporiteľovi doplnkový dôchodok.

Finančné prostriedky vo fondoch 

Objem prostriedkov v jednotlivých fondoch sa zvyšuje a v súčasnosti majú sporitelia v 2. pilieri na svojich osobných účtoch viac než 8 mld EUR. Najviac sa na tom podieľajú akciové fondy DSS, potom indexové a zmiešané. DDS spravujú sporiteľom finančné prostriedky v hodnote viac než 2 mld EUR. Pri zhodnocovaní sa darí napr. DSS Poštovej banky, ktorá zaznamenala najvyšší nárast medziročného čistého zisku, aktívne sú aj DDS AXA, DSS NN, DSS VÚB Generali, DDS Stabilita.  Uvedené údaje zverejnila k 31. augustu 2018 Asociácia DSS a na ich stránke možno nájsť aj podrobnejšie informácie o činnosti jednotlivých spoločností aj o výnosnosti dôchodkových fondov.


Ako hospodária DSS a DDS ?
4 (80%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia