Aké sú aktuálne sumy našich sociálnych dávok?


Sociálnych dávok a príspevkov je viacero a „odsledovať“ ich úpravy môže byť z časového hľadiska celkom náročné. Nielen  zistiť ich aktuálnu výšku, ale aj to, kto si ich môže nárokovať a aké podmienky je potrebné splniť, aby sa k nim daná osoba dostala. Poskytuje ich Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska oprávnenej osoby alebo Sociálna poisťovňa.  Sociálne dávky ako sú rôzne prídavky pre rodiny s deťmi, príspevky pri narodení a úmrtí, ale aj príspevky pre sociálne odkázaných sa zvyčajne menia začiatkom kalendárneho roka, no niektoré zmeny nadobúdajú účinnosť aj v priebehu roka, takže sa možno bude hodiť stručný aktuálny prehľad niektorých z nich.

Štátne sociálne dávky

Štátne sociálne dávky a formy štátnej pomoci upravuje viacero zákonov  (o prídavku na dieťa, o náhradnom výživnom, o rodičovskom príspevku…), ktoré  vo svojom predmete obsahujú definíciu dávky, napr. prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Takéto dávky sú financované zo štátneho rozpočtu a  nie podmienené platením príspevkov alebo príjmovými pomermi. Od 1.januára 2019 boli upravené:

  • príspevok pri narodení dieťaťa sa zvýšil na 829,86 € pri 1. až 3. dieťati, pri 4. a ďalšom sa suma zvyšuje o 151,37 € (je to typ jednorazovej dávky)
  • rodičovský príspevok sa zvýšil na 220,70 € mesačne, pre dvojičky na 275,88 €
  • prídavok na dieťa sa zvýšil na 24,34 € mesačne a príplatok k prídavku na dieťa je teraz 11,41 € na mesiac

Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k nim vzrastú k 1. 4. 2019 o 5 % napr:

  • suma dávky v hmotnej núdzi pre bezdetného jednotlivca na 64,70 € a pre dvojicu bez detí na 112,50 € mesačne
  • aktivačný príspevok bude 66,20 €.

Dávky zo sociálnej poisťovne

Na rozdiel od štátnych sociálnych dávok, ktoré v rovnakej, legislatívou danej výške dostane každý, kto splní požadované podmienky, pri sume dávok vyplácaných zo sociálnej poisťovne je dôležitým faktorom výška príjmu žiadateľa. Týka sa to nemocenských dávok, dôchodkov, úrazového a garančného poistenia aj dávky v nezamestnanosti.  Od výšky vymeriavacieho základu sa odvíja výška odvádzaného poistného na sociálne poistenie a dávka sa počíta určeným percentom z tohto základu.

V súvislosti s týmito dávkami v súčasnosti asi najviac rezonuje materská dávka. Prijatá novelizácia zákona o sociálnom poistení totiž umožňuje, že súbežne poberať materskú dávku môže  matka aj otec, každý však na iné dieťa do 3 rokov. Na materskú dávku má však nárok len ten, kto platil odvody na sociálne poistenie. Výška materského je 75 % z hrubého príjmu dosiahnutého v rozhodujúcom období a jeho maximálna suma pre tento rok je cca 1 400 € mesačne. Pojem materská dávka sa často zamieňa s pojmom rodičovská, no sú to dve odlišné veličiny. Rodičovskú dávku (rodičovský príspevok) vypláca príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny automaticky, materská dávka zo sociálnej poisťovne je posudzovaná a vyplácaná individuálne.

Zmenili sa aj iné ekonomické veličiny 

Na prvý pohľad vyzerajú vyššie uvedené sumy celkom pekne a potešujúco, no ich zvýšenie nie je len ústretovým krokom štátu voči občanom, ale súvisí aj s ekonomickými faktormi. Zamestnávatelia zvyšujú platy, zvýšila sa minimálna mzda a s tým rastie aj príjem z daní a odvodov do štátnej pokladnice. Na ilustráciu:

  • minimálna mzda vzrástla zo 480 € na 520 € mesačne
  • všeobecný ročný vymeriavací základ je 11 448 € t.j. 954 € mesačne
  • minimálny povinný odvod na zdravotné poistenie vzrástol z 63,84 € v minulom roku na mesačných 66,78 € v tomto roku
  • minimálny odvod na sociálne poistenie sa od januára zvýšil mesačne o 6,95 € na 158,11 €.

Aj keď sa percento odvodového a daňového zaťaženia nezvýšilo, sumy odvádzané z vyššieho vymeriavacieho základu áno.  Zvýšenie súm sociálnych dávok má teda svoj racionálny podklad, no dá sa polemizovať o tom, či je ich aktuálna výška reálnym odrazom zvýšených štátnych príjmov.


Aké sú aktuálne sumy našich sociálnych dávok?

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia