Zablokovaný účet a ako to možno riešiť


Niektorým finančným „zábudlivcom“ sa už možno stalo, že chceli zaplatiť svojou kreditnou kartou a dočkali sa len zamietnutia platby alebo si otvorili svoj internet banking a tam „svietil“ oznam o zadržanej čiastke, prípadne nebolo možné s účtom akokoľvek disponovať. Zvyčajne je to výsledkom exekučného príkazu na základe neuhradenej platby (odvody do poisťovní, daňové nedoplatky, nesplácanie úveru, neuhradenie faktúr za služby mobilných operátorov…). Nakoľko takáto situácia nie je v dnešnej dobe ojedinelá a aj keď neexistuje jednoznačný a pre každého vhodný návod ako to riešiť, možno nasledujúce informácie pomôžu pri náprave tohto nepríjemného problému. Veď zistiť, že máme zablokovaný účet, na ktorom máme všetky finančné  prostriedky určené k bežnému životu, to je naozaj nezávideniahodný stres.

Vymáhanie dlhu prikázaním pohľadávky z účtu

V súlade s § 63 a 94 Exekučného poriadku možno exekúciu vykonať prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Banka zablokuje (zadrží čiastku) sumu vo výške exekúcie. Exekútor musí v žiadosti banke presne definovať sumu, ktorú je potrebné blokovať (vymáhanú pohľadávku + príslušenstvo + trovy). Ak je na účte viac prostriedkov ako je požadovaná dlžná čiastka zadaná exekútorom, blokovanie celého účtu je neprípustné. Peniaze na účte však môžu byť blokované skôr ako príde povinnému list o začatí exekúcie, predtým však musí byť písomne informovaný o svojom dlhu a dlžník svoj záväzok dobrovoľne neuhradil. Ak má dlžník účty vo viacerých bankách, môže mať blokovaných viac účtov.

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke patrí v praxi medzi najčastejšie spôsoby vymáhania dlhu. Z hľadiska exekútora je to jednoduchý a rýchly spôsob ako vymôcť dlžnú čiastku, no pre povinného (dlžníka) je to často až frustrujúce. Okrem toho, že nemôže nakladať so svojimi finančnými prostriedkami na bankovom účte, sa zároveň musí pripraviť okrem úhrady dlhu aj na papierovanie a zdĺhavú administráciu s jednotlivými  subjektami zúčastnenými v tomto procese: veriteľ – exekútor – banka. V žiadnom prípade nechceme obhajovať tých „chronických neplatičov“, ktorým zákony a povinnosti uhradiť svoje záväzky nič nehovoria a kde je exekučné zablokovanie účtu oprávnenou a často aj poslednou možnosťou uspokojiť veriteľa. Skôr sa jedná o tých, ktorí z nedbanlivosti „nepostrehli“ nutnosť úhrady alebo tých, ktorí to celkom „nedomysleli“ alebo podcenili nástrahy dlhovej špirály. Pre všetkých však platí, že neznalosť neospravedlňuje a zablokovanie účtu patrí k legitímnym praktikám.

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke patrí v praxi medzi najčastejšie spôsoby vymáhania dlhu. Z hľadiska exekútora je to jednoduchý a rýchly spôsob ako vymôcť dlžnú čiastku, no pre povinného (dlžníka) je to často až frustrujúce.

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke patrí v praxi medzi najčastejšie spôsoby vymáhania dlhu. Z hľadiska exekútora je to jednoduchý a rýchly spôsob ako vymôcť dlžnú čiastku, no pre povinného (dlžníka) je to často až frustrujúce.

Mám zablokovaný účet  – čo teraz?

Hneď na začiatku treba konštatovať, že proces odblokovania účtu trvá viac dní, no pri ústretovom prístupe všetkých zúčastnených strán to možno zvládnuť aj za 1 – 2 dni. Nutné je však okamžite konať, „nestrkať hlavu do piesku“ a písomný doklad o uhradení dlhu obratom predložiť exekútorovi aj banke. Finančná inštitúcia by mala odblokovať účet po úhrade celej sumy z exekučného príkazu alebo v prípade splátkového kalendára môže ísť o čiastočné odblokovanie, vždy po úhrade dohodnutej sumy. Banka však zvyčajne akceptuje odblokovanie účtu až po písomnom súhlase od exekútora o skončení konania, no aj v prípade blokácie účtu je možné so súhlasom exekútora banku požiadať :

  • o výber finančných prostriedkov z účtu vo výške životného minima, v súčasnosti je to 99,58 €
  • o výber nezdaniteľnej časti mzdy, ak je na účet zasielaná výplata

V Exekučnom poriadku je tiež presne vymedzené, kedy je sám exekútor povinný urobiť procesný úkon smerujúci k odblokovaniu účtu:

  1. ak nevydá exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke do 14 dní od uplynutia lehoty na vznesenie námietok voči exekúcii.
  2. ak uzná, že existujú dôvody hodné osobitného zreteľa (podľa § 96 od. 4 EP). V praxi môže ísť hlavne o zablokovanie účtov vo viacerých bankách na vymáhanie jednej pohľadávky.
  3. ak z tzv. sociálnych dôvodov bola exekúcia odložená. Odklad však môže povoliť len súd, na základe žiadosti povinného.

Inštitút právnej úpravy, ktorá by presne určila termíny a spôsoby odblokovania účtu stále v právnej praxi chýba, takže je naozaj dôležité, aby sa každá dotknutá osoba „domáhala“ nápravy sama a čo najskôr po uhradení svojich záväzkov. Určite sa oplatí myslieť  na to, že rýchle a komplexné riešenie problému (jednať aj s exekútorom aj s bankou) môže rýchlejšie priniesť pozitívne výsledky.

Ďalšia novelizácia Exekučného poriadku je „na ceste“

V septembri tohto roku vláda schválila ďalšiu novelu Exekučného poriadku, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1.apríla 2017. Zmeny by mali priniesť väčšiu mieru ochrany dlžníka a exekútorom väčšiu zodpovednosť. Len na ilustráciu a posúdenie:

  • výber exekútora bude náhodný
  • zjednoduší sa odklad exekúcie
  • povinný (dlžník) môže využiť inštitút splátkového kalendára, pričom počas splácania nebude blokovaný jeho majetok (ani hmotný ani finančný)
  • zavádzajú sa nové pravidlá týkajúce sa výšky trov konania a od začiatku procesu bude jasné, koľko bude povinného exekúcia stáť.

Aj keď túto aktivitu legislatívcov možno z pohľadu dlžníkov hodnotiť len kladne, určite je prianím každého človeka, aby sa ho tieto zmeny radšej  nemuseli vôbec dotýkať.


Zablokovaný účet a ako to možno riešiť
5 (100%) 2

Podobné recenzie

banner-hyperia