Refundácia mzdy


Tento článok sa na prvý pohľad trochu „vymyká“ z oblasti, ktorej sa tento finančný portál v prevažnej miere venuje, ale ako príspevok k zvyšovaniu všeobecnej finančnej gramotnosti možno zaujme. Refundácia mzdy je totiž pojem, s ktorým sa hlavne v súčasnosti možno v pracovnej oblasti bežne stretnúť, ale vieme čo to vlastne je a kedy sa používa?Často je v praxi zamieňaná napr. s náhradou mzdy za objektívne prekážky v práci (zvyšovanie kvalifikácie potrebné pre pracovný výkon, svadba…), no refundácia je náhrada za vyplatenú náhradu mzdy a súvisí napr. s par. 58 Zákonníka práce – Dočasné pridelenie. S týmto spojením sa však možno stretnúť aj v iných prípadoch, príkladom môže byť situácia,  ak je zamestnanec uvoľnený na prácu vo verejnom záujme a jeho vyplatenú mzdu si zamestnávateľ formou refundácie žiada vrátiť. Zákonník práce taxatívne vymedzuje, v ktorých prípadoch tak možno urobiť – občianska povinnosť svedka, súdneho znalca, pomoc pri mimoriadnych situáciách…

Refundácia mzdy (platu) zamestnanca počas dočasného pridelenia

Aj keď by sa mohlo zdať, že v období keď sa miera nezamestnanosti drží na úrovni tesne pod 10 % nemôže byť „núdza“ o zamestnancov, realita je iná. Príčiny tohto stavu sú rôzne (vzdelanostná úroveň uchádzačov, dostupnosť pracoviska…) a niektorí zamestnávatelia preto využívajú aj možnosť dočasného pridelenia zamestnanca.

Dočasné pridelenie alebo aj personálny leasing znamená, že zamestnávateľ alebo personálna agentúra dočasného zamestnávania sa môže so zamestnancom písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k inej právnickej alebo fyzickej osobe tzv. užívateľskému zamestnávateľovi. Počas tohto vzťahu však pôvodný zamestnávateľ naďalej poskytuje zamestnancovi plat a mzdové náhrady. Dočasné pridelenie je časovo obmedzené a po jeho skončení je možné na základe dohody medzi obidvomi zamestnávateľmi využiť refundáciu mzdových nákladov t.j. vyplatenú mzdu, odvody do poisťovní, prípadne aj cestovné a stravné náhrady vráti užívateľský zamestnávateľ kmeňovému zamestnávateľovi.

Refundovanie medzi kmeňovým a užívateľským zamestnávateľom

Refundovanie mzdy musí byť „ošetrené“ písomnou formou, jedná sa o vzťah podliehajúci pracovnému, obchodnému aj občianskemu právu. Z ekonomického pohľadu a účtovníctva prináležia náklady súvisiace s dohodnutým refundovaním mzdových nákladov do nákladových položiek užívateľského zamestnávateľa. Podrobnosti k účtovaniu sú obsiahnuté v Opatrení MF, ktorým sa upravujú postupy účtovania podnikateľských subjektov.

Dočasné pridelenie je časovo obmedzené a po jeho skončení je možné na základe dohody medzi obidvomi zamestnávateľmi využiť refundáciu mzdových nákladov t.j. vyplatenú mzdu, odvody do poisťovní, prípadne aj cestovné a stravné náhrady vráti užívateľský zamestnávateľ kmeňovému zamestnávateľovi.

Na záver možno ešte spomenúť, že s refundáciou mzdy sa spájajú aj niektoré príspevky z Úradu práce: na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o prácu, na podporu udržania existujúcich pracovných miest alebo na vytvorenie pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Zamestnávateľom štát refunduje určitú časť ich vynaložených mzdových nákladov.


Refundácia mzdy

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *